Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка Всички рискове

Застраховка Всички рискове

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, погрижете се за защитата на вашите активи.

Предимства

 • Застраховката покрива всички рискове, които не са изрично записани като изключение
 • Предоставя пълна и надеждна защита на вашите бизнес активи и процеси
 • Само с един застрахователен договор можете едновременно да защитите своето недвижимо имущество, машини и съоръжения, офис оборудване, електронна техника и стоки/материали на склад, както и да намалите финансовите загуби при прекъсване на дейността ви в резултат на застрахователно събитие
Предназначение:

За бизнес клиенти от всички сфери на дейност с активи на обща стойност над  1 000 000 лева

Срок на договора: 1 годинаПриложение

Може да застраховате:

 • недвижимо имущество: офис, търговски обект, склад или сграда за производство
 • движимо имущество: офис и електронно оборудване, обзавеждане, машинии и съоръжения, стоково-материални запаси, рекламни съоръжения, трайно прикрепени към сгради.

При застраховане на недвижимо и/или движимо имущество срещу материални вреди, може да допълните застрахователното покритие със защита при финансови загуби в резултат от прекъсване на дейността.

Основни покрития

Раздел "Материални вреди"

Застраховката осигурява покритие за всички рискове, които не са записани като изключение по Раздел "Материални вреди".


В покритието автоматично се включват и разходи в размер до 5% от общата застрахователна сума на имуществото по Раздел „Материални вреди“, извършени от Застрахования за ограничаване на вредите и отстраняване на последиците от настъпилото застрахователно събитие, както и новопридобито имущество, промени, подобрения и допълнения към застрахованото имущество, направени през срока на застрахователния договор в размер до 10% от общата застрахователна сума на имуществото по Раздел „Материални вреди“.


Защитата на вашите активи може да бъде разширена чрез добавяне на покритие за:

 • Електронно оборудване
 • Авария на машини
Раздел "Финансови загуби"

Застрахователно покритие срещу финансови загуби вследствие на цялостно прекъсване или частично нарушаване на дейността ви се предоставя само в допълнение към покритието по Раздел "Материални вреди".

Застрахователното покритие осигурява застрахователна защита при:

 • загуба на застраховаема брутна печалба
 • загуба на доход от наем
 • нарастване на разходите за извършване на дейността

 

Допълнителни покрития

В зависимост от активите, които застраховате, към покритието по Раздел "Материални вреди" може да добавите следните покрития:

"Електронно оборудване"

Разширява застрахователното покритие, включвайки вреди, нанесени върху застрахованата електроника в резултат на:

 • конструктивни грешки
 • дефекти на материала, лоша изработка
 • индукция
 • небрежност, неправилна експлоатация и/или грешки на операторите, които я обслужват
"Авария на машини"

Разширява застрахователното покритие, включвайки вреди, нанесени върху застрахованите машини в резултат на:

 • конструктивни или проектантски грешки
 • грешки при сглобавянето или монтажа
 • дефекти в отливките или материала
 • грешка при изработка на детайлите
 • недостиг на вода в парни котли/ бойлери/ парогенератори
 • физическа експлозия в парни котли/ бойлери/ и парогенератори
 • разкъсване или разрушаване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала
 • отказ/нарушение във функционирането на измервателни, контролни и регулиращи уреди
 • свръхнапрежение
 • грешки, неправилна експлоатация или небрежност от страна на операторите, които използват тези машини


В случай че съхранявате замразени стоки в хладилни камери/складове/съоръжения, които сте застраховали по клауза „Авария на машини“, може да добавите защита за съхраняваните замразени продукти срещу развала, като добавите покритието "Развала на замразени продукти".

 

Допълнителна информация

Как да изберете сумата, за която да застраховате вашите активи?

Посочената от вас парична сума, записана в застрахователния договор, е застрахователната сума или лимит, до който ние носим отговорност за възникнали и покрити по договора вреди.
Правилното определяне на застрахователната сума е от изключително значение за определяне размера на обезщетението при настъпване на застрахователно събитие.
Застрахователната сума на недвижимото имущество, машините, съоръженията, оборудването, електрониката и обзавеждането може да определите по експертна оценка на лицензиран оценител или отчетна/балансова стойност.
Застрахователната сума на стоките/материалите на склад се определя съобразно средната или максималната наличност на СМЗ за предходните 12 месеца.

Може да сключите застраховката по един от следните начини:

 • на възстановителна стойност – стойността за възстановяване на имуществото или замяната му с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка
 • на действителна стойност – стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се набави друго със същото качество, вид и състояние при отчитане степента на амортизация/овехтяване.
Как се определя застрахователната премия?

В зависимост от:

 • естеството на вашата дейност и степента на свързания с нея риск
 • вида имущество
 • договорената застрахователна сума
 • населеното място, в което се намира застрахованото имущество
 • избраната комбинация от застрахователни покрития
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Плащане на премията Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн.

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече

Комплексна медицинска помощ

В забързаното ежедневие служителите ви се нуждаят от сигурност и спокойствие - най-вече за своето здраве и живот.

Вижте повече

Автомобилна застраховка Каско+

Ако вашето желание е да имате добра защита за автомобила си, включително асистанс услуги в страната и при пътуване в чужбина, изберете нашата застраховка Каско+.

Вижте повече