Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Подаване на оплаквания

ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Всяко заинтересовано лице може да подаде оплакване към ДЗИ – Общо застраховане ЕАД/ ДЗИ – Животозастраховане ЕАД по един от следните начини:

 

На хартиен носител:

 • в Деловодство на ЦУ на адрес гр. София, бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център;
 • Във всеки офис на компанията;

По електронен път:

 • Чрез формата за обратна връзка ТУК
 • Електронен адрес за обратна връзка: Clients@dzi.bg ;

 

В случай на подаване на оплакване по телефона 0700 16 166, служителят от Контактния център ще насочи жалбоподателя да подаде писмено оплакване на хартиен носител или по електронен път.

 

Независимо от избрания начин за подаване, ще получите потвърждение, че Вашето оплакване е прието за разглеждане в ДЗИ, съдържащо входящ номер и дата.

 

Оплакванията следва да съдържат най-малко следната информация:

 • три имена на жалбоподателя и ЕГН,
 • В случай че оплакването се подава от името на юридическо лице, следва да се посочи Име на фирмата и ЕИК.
 • Имейл за обратна връзка;
 • телефон за контакт;
 • подробно описание на оплакването/сигнала;
 • номер на застрахователния договор и/или номера на претенцията, ако жалбата е свързана със застрахователен договор;
 • писмени документи и доказателства, с които жалбоподателят разполага.

 

Посочените по-горе реквизити за регистриране на оплакване са ориентировъчни и неспазването им няма да  доведе до неразглеждането му, освен в случаите, когато не са предоставени данни за обратна връзка.

 

Завеждането и разглеждането на оплаквания в ДЗИ е БЕЗПЛАТНО за жалбоподателя. 

 

По оплаквания, свързани размера на определеното обезщетение, застрахователят е длъжен в 7-дневен срок писмено да предостави фактическа и правна обосновка на взетото решение. По всички останали оплаквания застрахователят е длъжен да предостави отговор в срок до един месе от датата на постъпването им.

 

В случай че взетото решение не удовлетворява изцяло или отчасти искането на жалбоподателя, същият има право да се обърнете към Комисията по финансов надзор – п.к. 1000 София, ул. „Будапеща“ 16 или на e-mail: delovodstvo@fsc.bg , както и към органа за извънсъдебно решаване на спорове или към компетентния правораздавателен орган.

 

Допълнителна информация относно правилата на ДЗИ – Общо застраховане ЕАД/ДЗИ – Животозастраховане ЕАД за уреждане на претенции по чл. 104, ал. 1 от КЗ са публикувани в секция „Помощ при щета“.

 

Линк към  Форма за обратна връзка | ДЗИ (dzi.bg) ;

Линк към  Образец на Заявление за регистриране на оплакване/жалба