Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка Имущество за бизнеса

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, погрижете се за защитата на вашите активи.

Предимства

 • Широка гама застрахователни покрития за надеждната защита на вашите бизнес активи и процеси
 • Само с един застрахователен договор можете едновременно да защитите вашето недвижимо имущество, машини и съоръжения, офис оборудване, електронна техника и стоки/материали на склад, както и да намалите финансовите загуби при прекъсване на дейността си в резултат на застрахователно събитие
 • При частично увреждане на застрахованото имущество с обявен предварителен размер на вредите до 1 000 лв. и при определени условия можете да ползвате облекчената процедура за уреждане на претенции Бърза писта, при която не е необходим оглед на увреденото имущество
Срок на договора: Обичайно 1 година

Приложение

Имуществената застраховка за бизнес клиенти се предлага в две разновидности:

 • "Комфорт за бизнеса" - за малкия и средния бизнес от сферата на търговията, услугите или нискорисковото производство с активи на обща стойност до 1 000 000 лева
 • "Индустриален пожар" - за едрия бизнес и индустриални предприятия, както и опериращите във високорискови сфери на дейност

При зстраховката за малкия и средния бизнес е възможно застрахователното покритие да се избере сред един от пакетите предварително групирани рискове, както и чрез индивидуален избор на отделни рискове.

За индустриалните предприятия от високорисковите сфери на дейност, както и за едрия бизнес, покритите рискове се избират отделно.

Какво можете да застраховате:

 • недвижимо имущество: офис, търговски обект, склад или сграда за производство
 • движимо имущество: офис и електронно оборудване, обзавеждане, машинии и съоръжения, стоково материални запаси, рекламни съоръжения, трайно прикрепени към сгради

При застраховане на недвижимо и/или движимо имущество срещу материални вреди може да допълните застрахователното покритие със защита при финансови загуби в резултат от прекъсване на дейността.

 

Основни покрития

Застраховката осигурява покритие в следните два раздела:

 

Раздел "Материални вреди"

Застраховката се сключва при задължително покритие на рисковете:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от пилотиран летателен апарат, негови части или товар

В покритието автоматично се включват и разходи в размер до 5% от общата застрахователна сума на имуществото по Раздел „Материални вреди“, но не повече от 50 000 (петдесет хиляди) лева, извършени от Застрахования за ограничаване на вредите и отстраняване на последиците от настъпилото застрахователно събитие.

Защитата на вашите активи може да бъде разширена чрез добавяне на застрахователно покритие при:

 • злоумишлени действия на трети лица
 • кражба
 • природни бедствия
 • земетресение
 • изтичане на вода и пара, както и на вода от спринклерни инсталации
 • свличане/срутване на земни пластове
 • действия на морски вълни
 • удар от превозно средство и/или животно
 • авария с товарни и разтоварни машини
 • счупване на стъкла
 • ударна/звукова вълна
 • късо съединение и/или токов удар
 • други
Раздел "Финансови загуби"

Застрахователно покритие срещу финансови загуби вследствие на цялостно или частично прекъсване на дейността Ви се предоставя само в допълнение на Раздел "Материални вреди".


Застрахователното покритие осигурява застрахователна защита при:

 • загуба на застраховаема брутна печалба или
 • загуба на доход от наем или
 • нарастване на разходите за извършване на дейността

 

За улеснение на малкия и средния бизнес от сферата на търговията, услугите или нискорисковото производство най-подходящите рискове за надеждна защита по Раздел "Материални вреди" са групирани в четири пакета:

 

 

Предвидливост

Сигурност

Спокойствие

Пълно покритие

Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат V V V V
Природни бедствия V V V V
Изтичане на вода и пара V V V V
Злоумишлени действия   V V V
Късо съединение     V V
Свличане на земни пластове, удар от превозно средство или животно, авария с товарни и разтоварни машини       V

 

Допълнителни покрития

В зависимост от активите, които застраховате, към покритието по Раздел "Материални вреди" може да добавите следните покрития:

 

"Електронно оборудване"

Разширява застрахователното покритие, включвайки вреди, нанесени върху застрахованата електроника в резултат на:

 • конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка
 • индукция
 • небрежност, неправилна експлоатация и/или грешки на операторите, които я обслужват
"Авария на машини"

Разширява застрахователното покритие, включвайки вреди, нанесени върху застрахованите машини в резултат на:

 • конструктивни или проектантски грешки
 • грешки при сглобавянето или монтажа
 • дефекти в отливките или материала
 • грешка при изработка на детайлите
 • недостиг на вода в парни котли/ бойлери/ парогенератори
 • физическа експлозия в парни котли/ бойлери/ парогенератори
 • разкъсване или разрушаване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала
 • отказ/нарушение във функционирането на измервателни, контролни и регулиращи уреди
 • свръхнапрежение
 • грешки, неправилна експлоатация или небрежност от страна на операторите, които използват тези машини

В случай че съхранявате замразени стоки в хладилни камери/складове/съоръжения, които сте застраховали по клауза "Авария на машини", може да добавите защита за съхраняваните замразени продукти срещу развала, като добавите покритието "Развала на замразени продукти".

 

Допълнителни покрития към застраховката на имущество за малкия и средния бизнес от сферата на търговията, услугите или нискорисковото производство:

 

Гражданска отговорност към трети лица
 • Покрива се вашата гражданска отговорност, както и тази на работниците и служителите, назначени по трудов или граждански договор, за вредите, причинени на трети лица, в резултат на възникнал пожар, експлозия или имплозия

 

Допълнителна информация

Как да изберете сумата, за която да застраховате вашите активи?

Посочената от вас парична сума, записана в застрахователния договор, е застрахователната сума или лимит, до който ние носим отговорност за възникнали и покрити по договора вреди.


Правилното определяне на застрахователната сума е от изключително значение за определяне размера на обезщетението при настъпване на застрахователно събитие.


Застрахователната сума на недвижимото имущество, машините, съоръженията, оборудването, електрониката и обзавеждането може да определите по експертна оценка на лицензиран оценител или отчетна/балансова стойност.


Застрахователната сума на стоките/материалите на склад се определя съобразно средната или максималната наличност на СМЗ за предходните 12 месеца.


Може да сключите застраховката по един от следните начини:

 • на възстановителна стойност – стойността за възстановяване на имуществото или замяната му с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други (без прилагане на обезценка)
 • на действителна стойност – стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се набави друго със същото качество, вид и състояние при отчитане степента на амортизация/овехтяване
Как се определя застрахователната премия?

В зависимост от:

 • естеството на вашата дейност и степента на свързания с нея риск
 • вида/видовете имущество
 • договорената застрахователна сума
 • населеното място, в което се намира застрахованото имущество
 • избраната комбинация или пакет от покрити рискове
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери).
Начин на плащане? Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн.

 

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка Всички рискове

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече

Комплексна медицинска помощ

В забързаното ежедневие служителите ви се нуждаят от сигурност и спокойствие - най-вече за своето здраве и живот.

Вижте повече

Автомобилна застраховка Каско+

Ако вашето желание е да имате добра защита за автомобила си, включително асистанс услуги в страната и при пътуване в чужбина, изберете нашата застраховка Каско+.

Вижте повече