Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Професионални отговорности

Професионални отговорности

Вие сте адвокат, нотариус, одитор, лекар, синдик, застрахователен агент или брокер, занимавате се с проектиране и строителство? Осигуряваме обезщетение на увредените лица в резултат на неблагоприятно събитие, възникнало във връзка с професионалната Ви дейност, за което бихте могли да сте отговорни

Предимства

 • Надеждна защита за вредите, причинени от вас при или по повод упражняване на професионалната ви дейност
 • Покрива се отговорността ви към трети лица за причинени имуществени и/или неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от застрахователно събитие, включително разходи по съдебни дела за установяване на вашата отговорност, в резултат на извършване на професионалната ви дейност
 • Допълнително покритие може да бъде предоставено и за разходи за съдебна защита, както и допустим от законодателна гледна точка конкретен професионален риск
 • Застраховката може да бъде сключена при минимално изискуемите от законодателството или при по-високи, доброволно избрани лимити на отговорност

 

За кого е предназначена?

 • Адвокати
 • Нотариуси
 • Регистрирани одитори
 • Лица, упражняващи медицинска професия
 • Синдици
 • Застрахователни агенти и/или брокери

Основни покрития

Клауза "Професионална отговорност на адвокати"

Застрахова се отговорността на адвокат/младши адвокат за вреди, причинени на негов клиент в резултат на:

 • даване на устни и писмени консултации и становища по правни въпроси
 • изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления и други по възлагане от клиенти
 • представителство на доверители и подзащитни и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица
Клауза "Професионална отговорност на нотариус" Застрахова се отговорността на нотариус за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и/или на служителите на нотариалната кантора при изпълнението на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса.
Клауза "Професионална отговорност на регистрирани одитори" Застрахова се отговорността за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на задълженията на регистрирани одитори (одитиращи или не предприятия с обществен интерес) включително поради небрежност, грешка или пропуск при извършване на задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.
Клауза "Професионална отговорност на застрахователни посредници"

Застрахова се отговорността на застрахователен посредник (агент или брокер) за вреди, причинени от действие или бездействие на всяко лице, оправомощено да управлява или представлява застрахователния посредник, член на неговия управителен или контролен орган или негов служител при или по повод извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество.

 • Териториална валидност – Европейски съюз и Европейско икономическо пространство.
Клауза „Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия“ Застраховат се физически лица, упражняващи медицинска професия в лечебно заведение, за виновно причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебното заведение.
Лицата, практикуващи в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, трябва да притежават диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър) по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
Клауза „Професионална отговорност на синдика“ Предмет на застраховката е обезщетяване на вредите, причинени от синдика на длъжника и/или на кредиторите по конкретно производство по несъстоятелност от виновно неизпълнение на неговите задължения като синдик съгласно Търговския закон.
"Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

Застраховката се сключва от лица, които упражняват една или повече от следните дейности:

 • Проектант за изготвяне на инвестиционни проекти
 • Строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
 • Консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти
 • Лице, упражняващо строителен надзор
 • Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“

Застраховката може да покрива както цялостната професионална дейност в съответствие с чл. 171 от ЗУТ, така и професионалната отговорност във връзка с конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ

Допълнителна информация

Варианти за Лимит на отговорност Лимитите на отговорност са съгласно нормативните изисквания за всеки вид застраховка.
Колко ще струва застраховката? Премията се определя в зависимост от професията, от лимитите на отговорност, срока на застраховката, професионалния опит и други критерии в зависимост от конкретната дейност за застраховане.
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ или при нашите професионални партньори (агенти и брокери).

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия