Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Отговорни инвестиции

 

Устойчива инвестиция, отговорна инвестиция или ESG инвестиция: кой е най-добрият термин за използване? Днес говорим за „отговорна инвестиция“: инвестиция, която изрично признава значението на околната среда, социалните въпроси и доброто корпоративно управление. Ние също така следваме новите европейски регулации, които запазват термина „устойчив“ за определен брой дейности и продукти.

 

Какво е отговорна инвестиция?

 

Фондовете за отговорно инвестиране инвестират в компании и държави, които приемат темите на ESG - темите за екологично, социално и корпоративно управление.

 

Този специфичен фокус не означава, че трябва да се прави компромис с възвръщаемостта. Изследванията показват, че социалната и финансовата възвръщаемост могат да вървят ръка за ръка: фондовете, които инвестират отговорно, осигуряват дългосрочна възвръщаемост, подобна на тази на традиционните фондове.

 

И накрая, отговорното инвестиране означава, че оказвате въздействие върху света на бизнеса. Чрез KBC вие влизате в диалог с компаниите, в които инвестирате и помагате за определяне на техния курс на развитие чрез упражняване на правото на глас на общи събрания.

 

 

ESG - екологично, социално и корпоративно управление

 

Какво е ESG?

 

В стремежа към по-зелена и по-устойчива икономика финансовият сектор също трябва да даде значителен принос за постигане на европейските цели. Тази амбиция се фокусира върху околната среда, обществото и доброто корпоративно управление и е известна още като ESG. ESG означава „екологично, социално и (добро) корпоративно управление“.


Тази амбиция се регулира от законодателството, включително от Регламента за таксономията на ЕС и Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).

 

Защо ESG е толкова важно?

 

ESG е инструмент и рамка, която се използва за постигане на баланс между финансови и икономически резултати, прозрачност, социални интереси и околната среда. Противно на общоприетото мнение, оказва се, че този баланс води до по-добри резултати както за компанията, така и за обществото. Съществува широк консенсус, че целите на ESG в крайна сметка създават добавена стойност за портфейлните компании - както по отношение на намаляването на риска, така и по отношение на създаването на стойност.

 

Какво е ESG в IID?

 

Като част от своя ангажимент за устойчиви инвестиции, ЕС предложи промени в правилата за пригодност на IID, за да гарантира, че екологичните, социалните и управленските (ESG) предпочитания на инвеститорите се вземат предвид по време на инвестиционните съвети и управлението на портфейла.

 

Това означава, че можете да посочите до каква степен желаете да инвестирате в:
• Социално отговорни инвестиции (SFDR) Като инвеститор можете да определите минималния процент на устойчивите инвестиции, които финансовите продукти (които KBC препоръчва за вас) трябва да съдържат.

 

• Екологично устойчиви инвестиции (Таксономия на ЕС). Като инвеститор можете да определите минималния процент на екологично устойчивите инвестиции, които финансовите продукти (които KBC препоръчва за вас) трябва да съдържат.

 

• Финансови инструменти, които отчитат неблагоприятните ефекти върху факторите за устойчивост (PAI). Като инвеститор можете да изберете екологични и социални теми, гарантирайки, че вашите инвестиции ограничават неблагоприятните въздействия върху факторите за устойчивост в рамките на тези теми.

 

 

SFDR

 

Какво е SFDR?

 

SFDR означава Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (накратко също Регламент за оповестяване на устойчиви финанси).

 

Устойчивите инвестиции, дефинирани в SFDR, са инвестиции в икономически дейности, които допринасят за екологична цел, например ограничаване на използването на изкопаеми горива или социална цел, например политика на заплащане, неутрална по отношение на половата принадлежност.

 

Освен това, приносът на дадена икономическа дейност към дадена цел не трябва да възпрепятства изпълнението на другите цели.

 

SFDR също така дефинира какво представлява „устойчива инвестиция“:

 

• Екологична цел (E), измерена, например, чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите относно използването на енергия, възобновяема енергия, суровини, вода и земя, генериране на отпадъци и емисии на парникови газове, или чрез въздействието върху биоразнообразието и кръговата икономика, или което допринася за това;

 

• Социална цел (S), като например борба с неравенството или насърчаване на социалното сближаване, социално включване и трудови отношения, или инвестиция в човешки капитал или в икономически или социално неравностойни общности;

 

• Условието е инвестициите да нямат значително неблагоприятно въздействие върху никоя от тези цели и компаниите, в които се инвестира, да следват добри практики на корпоративно управление (G), особено по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, компенсация на персонала и спазване на данъчното законодателство.

 

Какъв е смисълът на SFDR?

 

SFDR е европейски регламент, насочен към осигуряване на прозрачност и сравнимост на информацията във връзка с ESG за крайни инвеститори, за да се сведе до минимум така нареченият greenwashing (или грийнуошинг) - подвеждащ зелен маркетинг. На практика това означава, че производителите и консултантите трябва да предоставят много информация на ниво юридическо лице на своите публични уебсайтове. За продуктите (фондове, управлявани продукти, модели) това означава, че трябва да се добави допълнителна информация към преддоговорните документи и периодичните публикации.

 

Как SFDR класифицира фондовете?

 

Прави се разграничение между три различни вида фондове, а именно:

 


• Член 6: Конвенционални фондове, които не насърчават ESG характеристики или не могат да ги изчисляват.

 

• Член 8: Фондове, насърчаващи екологични или социални характеристики: всички фондове, които насърчават комбинация от екологични и/или социални характеристики.

 

• Член 9: фондове с устойчива инвестиционна цел: всички фондове, които имат устойчива инвестиционна цел и чийто конкретен принос към тази цел може да бъде измерен и отчетен.

 

 

Таксономия на ЕС

 

Какво е Таксономия на ЕС?

 

Таксономията на ЕС е класификационна система за определяне кои икономически дейности са екологично устойчиви. Екологично устойчивите инвестиции трябва да допринасят значително за една от шестте цели на Регламента за таксономията на ЕС:

 

• Опазване и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите;


• Смекчаване на изменението на климата;


• Предотвратяване и контрол на замърсяването;


• Адаптиране към изменението на климата;


• Преход към кръгова икономика;


• Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси.

Освен това те не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху никоя от другите пет екологични цели.

 

Защо съществува Таксономия на ЕС?

 

Със Зелената сделка ЕС си постави за цел да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. ЕС има цели и по други екологични теми.

 

За да постигне тези цели, ЕС изготви план за действие, целящ насочване на финансиране към устойчиви инвестиции. Като част от този план ЕС искаше да предостави дефиниция на „устойчив“ и „зелен“: таксономия.

 

Така на всички става ясно кои проекти/инвестиции всъщност са много устойчиви и кои проекти не са достатъчно амбициозни, за да бъдат наречени „устойчиви“ или „зелени“. Надеждите са, че Таксономията на ЕС ще сложи край на явлението „greenwashing“.

 

Уикипедия определя greenwashing като претенцията на дадена компания или организация, че е по-екологична, отколкото е в действителност. Механизмът действа така, сякаш се преследват внимателно обмислени екологични и/или други обществено значими теми, но това често се оказва просто „мазване на малко зелена боя“.

 

 

За кого се прилага Таксономията на ЕС?

 

От компаниите ще се изисква да докладват каква част от техните дейности и инвестиции са екологично устойчиви според Таксономията на ЕС. Това ще повиши прозрачността и ще предотврати явлението greenwashing, тъй като трябва да се използват дефинициите в Таксономията.

Финансовите институции като KBC ще трябва да докладват колко устойчиви дейности финансират, за всички свои дейности. На практика това означава, че KBC ще трябва да докладва какъв процент от нейните кредити, застрахователни полици, фондове и т.н. спазват Таксономията на ЕС. Това изисква конкретни данни, които са различни за всяка дейност.

 

Как работи Таксономията на ЕС на практика?

 

Таксономията оценява дадена дейност (например инвестиционен проект или бизнес дейност) въз основа на шестте екологични цели, които са показани на фигурата в съседство.

 

За да се счита за екологично устойчива, една дейност трябва едновременно да отговаря на три изисквания:

 


• Да има съществен принос към изпълнението на една от шестте екологични цели;

• Да не вреди сериозно на изпълнението на други екологични цели (да не нанася значителна вреда);

• Да спазва минимални (социални) гаранции.

Критериите все още не са напълно разработени и от компаниите все още не се изисква да докладват своя процент на съответствие с Таксономията. В резултат на това наличните на пазара данни са много оскъдни и често ненадеждни. В бъдеще това ще се подобри.

 

 

Фактори за устойчивост (PAI)

 

Инвестиции с неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост (основни неблагоприятни въздействия - PAI)

 

Икономическите дейности могат да имат не само положително, но и отрицателно въздействие върху факторите за устойчивост. Основните неблагоприятни въздействия (PAI) се отнасят до неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху такива фактори за устойчивост като околна среда, социални въпроси, зачитане на човешките права и борба с корупцията.

 

От 1 януари 2023 г. KBC ще докладва кои неблагоприятни ефекти върху факторите за устойчивост са избегнати в рамките на нейните фондове.

 

Каква е целта на неблагоприятните ефекти върху факторите за устойчивост (PAI)?

 

Като цяло Европейската комисия се надява, че клиентите и инвеститорите ще използват тази информация, за да изберат компаниите, от които желаят да закупят продукти или услуги, и че ще се съсредоточат върху компании, които се стремят да сведат до минимум неблагоприятните въздействия върху факторите за устойчивост.

 

Надеждите са също така, че това ще има рефлектиращ (върху най-бедните) ефект, т.е. ще осигури силен търговски стимул за основните компании, в които е инвестирано, и за доставчиците на продукти да приемат вида „стандарти“, които Комисията би искала да види широко прилагани в областите на изменението на климата, разнообразието, борбата с подкупите и др.

 

Какви показатели има в рамките на PAI?

 

Неблагоприятните ефекти върху факторите за устойчивост са разделени в девет различни теми за устойчивост:

 

Публикуват се от компаниите:

  • Парникови газове
  • Биоразнообразие
  • Вода
  • Отпадъци
  • Социални въпроси и служители


Издават се от държави и наднационални институции:

  • Околна среда
  • Социални въпроси


С основен компонент недвижими имоти:

  • Изкопаеми горива
  • Енергийна ефективност

По тези теми е разработен набор от 18 задължителни показателя.

 

 

Отговорно инвестиране с KBC

 

Към етикета за устойчивост Febelfin

 

Всички фондове на KBC, които инвестират отговорно, носят етикета „Към устойчивост“, инициатива на Febelfin. Това означава, че фондовете следват ясна стратегия за устойчивост, изключват много вредни дейности и имат прозрачна политика по отношение на такива обществено противоречиви практики като смъртното наказание.