Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка Всички рискове при изпълнение на строително-монтажните работи

Застраховка Всички рискове при изпълнение на строително-монтажните работи

Комплексна застрахователна защита срещу неблагоприятни събития през срока на изпълнение на строително-монтажни дейности.

Предимства

 • Осигурява комплексна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития през срока на изпълнението на строително-монтажни дейности
 • Покрива всяка загуба или щета в резултат на риск, който не е изключен изрично в Общите условия на продукта и застрахователната полица
 • Могат да бъдат застраховани всички лица, които имат застрахователен интерес в обекта на застраховката: инвеститори, предприемачи, изпълнители, подизпълнители или собственици на строително-монтажнен обект
 • Може да допълните застрахователното покритие със защита при финансови загуби в случай на забавяне на планираното предаване на строително-монтажния обект и последвало забавяне на въвеждането му в експлоатация, в резултат на възникнали преки материални вреди върху него при покрит по полицата риск

За кого е предназначен продуктът?

Застраховка "Всички рискове при изпълнение на строително - монтажните работи" е предназначен за инвеститори, предприемачи, изпълнители, подизпълнители или собственици на строително-монтажни обекти, осъществяващи дейност в сферата на средния или корпоративен бизнес.

Какво можете да застраховате?

По условията на „Всички рискове при изпълнение на строително- монтажните работи“ на застраховане подлежат строителни и монтажни дейности на обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, като:

 • жилищни сгради
 • търговски центрове
 • болници
 • училища
 • промишлени сгради
 • железопътни и шосейни съоръжения и др.

Какви рискове покрива застраховката

 

Раздел "Материални вреди"

Включва възникнали през застрахователния период пълни загуби или частични вреди на застрахованите имущества в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на всички рискове, свързани с изпълнението на строителството и монтажа, освен изрично изключените в Общи изключения и Специални изключения на Общите условия.

В покритието автоматично се включват и разходи в размер до 5% от общата застрахователна сума на имуществото по Раздел „Материални вреди“, извършени от Застрахования за ограничаване на вредите и отстраняване на последиците от настъпилото застрахователно събитие.

В зависимост от конкретните нужди към основното покритие може да се разшири с допълнителни клаузи като:

 • Покритие за щети, възникнали през гаранционния период
 • Специални условия за покритие на щети върху подземни кабели, тръбопроводи и други съоръжения
 • Други, предлагани по продукта
Раздел "Загуба на печалба"

По Раздел "Загуба на печалба" се осигурява застрахователно покритие срещу реално понесени финансови загуби в случай на забавяне на планираното предаване на строително-монтажния обект и последвало забавяне на въвеждането му в експлоатация, в резултат на възникнали върху него вреди, покрити по Раздел "Материални вреди".

Застрахователното покритие осигурява застрахователна защита при:

 • загуба на застраховаема брутна печалба
 • нарастване на разходите за извършване на дейността
Раздел "Гражданска отговорност"

Към основното покритие по Раздел "Материални вреди" може да добавите покритие Гражданска отговорност на застрахования за причинение от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, възникнали в непосредствена връзка с извършваните стротелно-монтажни дейности.

Обезщетението е на база предварително договорен и записан в полицата лимит на отговорност.

Допълнителна информация

Какъв е срокът на договора? Застраховката се сключва за срока на извършване на строително-монтажните работи съгласно договора за изпълнение и приложения към него график за изпълнение.
Застрахователното покритие влиза в сила от момента на започване на работата или след разтоварването на съоръженията и материалите, вписани в полицата, на мястото на строежа.
Как се определя застрахователна сума?

Може да сключите застраховката по един от следните начини:

 • на възстановителна стойност – стойността за възстановяване на имуществото или замяната му с ново от същия вид и качество, без прилагане на обезценка
 • на действителна стойност – стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се набави друго със същото качество, вид и състояние при отчитане степента на амортизация/овехтяване

Застрахователната сума на машините, съоръженията и строителната механизация може да определите по експертна оценка на лицензиран оценител или отчетна/балансова стойност.

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя в зависимост от:

 • типа на строителния обект или вида на извършваните монтажни дейности и степента на свързания с тях риск
 • оборудване и механизация, застраховано като част от строително-монтажния обект
 • договорената застрахователна сума
 • избраната комбинация от застрахователни покрития
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Начин на плащане? Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн тук.

Необходими документи

 • Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди
 • Договор за изпълнение на строителните/монтажните дейности
 • Количествено-стойностна сметка
 • Линеен график за изпълнение на строителните/монтажните дейности

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия