Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застрахователно-инвестиционна програма  ЕвроХоризонт 4

Застрахователно-инвестиционна програма  ЕвроХоризонт 4

В продажба от 08.11. до 08.12.2023 г.

Характеристики

  • Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд с еднократна премия от минимум 2 500 евро
  • Програма предоставяща 100% защита на капитала на нетната инвестирана сума*
  • Програма с фиксирана минимална доходност в края на срока на договора в размер на 8% от нетната инвестирана сума* и възможност за допълнителна доходност в края на срока на договора до 60% от нетната инвестирана сума* в зависимост от представянето на фонда (възможна обща максимална доходност до 60%)
  • При сключване на програмата се заплаща и вноска Обезпечителен фонд съгласно чл.565 от Кодекса за застраховането, която е в размер на 3,06 евро за целия срок на договора
  •  Застрахователна сума при фатално събитие вследствие на злополука – равна на три пъти размера на еднократната застрахователна премия, но не повече от 75 000 евро

*Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия**, покриваща административните разходи на Застрахователя. 

Нетна инвестирана сума = Еднократна застрахователна премия - Рисковата премия - Встъпителната такса

** Инвестиционна премия – еднократната застрахователна премия  намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (рискова премия)

Инвестиционна премия = Еднократна застрахователна премия - Рисковата премия

***Размерът на таксата зависи от присъединяването и към друга инвестиционно-застрахователна програма

Срок на програмата 5 години, 2 месецa 
Падеж на полицата 28.02.2029 г.
Минимална премия 2 500 евро
Встъпителна такса 3% или 2% от инвестиционната премия***
Възраст на застрахованото лице от 18 до 70 години при сключване на програмата и без възрастови ограничения за застраховащия

 

Застрахователно покритие

Смърт вследствие на злополука

Застрахователят изплаща застрахователната сума за риска

 Смърт вследствие на злополука и

стойността на индивидуалната инвестиционна сметка.

При Смърт вследствие на заболяване Застрахователят изплаща стойността на индивидуалната инвестиционна сметка.

Информация за инвестиционния фонд

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд ЕвроХоризонт 4 предоставя възможност за инвестиране в инвестиционен фонд, управляван от КЕЙ БИ СИ Асет Мениджмънт:

Optimum Fund World Fix 100-3

ISIN: BE6346439209

Фондът има за цел на падежна дата да изплати 100% от първоначалния размер на нетната инвестирана сума* чрез инвестиране в облигации и парични средства, както и да генерира минимална доходност в размер на 8% от нетната инвестирана сума* и потенциална допълнителна доходност до 60% в зависимост от представянето на фонда (възможна обща максимална доходност до 60%).

Доходността на фонда е свързана с представянето на кошница от активи на световна селекция от 30 компании с висока пазарна капитализация.

Как функционира тази програма?

Инвестиционната част от вашата премия се инвестира в инвестиционен фонд Optimum Fund World Fix 100-3 чрез закупуване на инвестиционни дялове.

При изтичане срока на застраховката вие получавате внесените средства от нетната инвестирана сума* и фиксирана доходност в края на срока договора в размер на 8% от нетната инвестирана сума, дори и при отрицателно изменение на дяловете от инвестиционния фонд.

При постигнато положително изменение на стойността на дяловете от инвестиционния фонд на падежна дата, може да бъде получена допълнителна доходност, като тя е ограничена до 60% от нетната инвестирана сума за целия период на инвестицията.

При предсрочно прекратяване на договора се изплаща стойността на притежаваните дялове към датата на подаване на искането на прекратяване след приспадане на такса за откуп.

Повече информация относно инвестиционната стратегия на фонда можете да намерите в проспекта на фонда и в Основния информационен документ.

Необходими документи

1. Документ за самоличност

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия