Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Обща гражданска отговорност

Обща гражданска отговорност

Осигурява обезщетение на увредените лица в резултат на неблагоприятно събитие, за което бихте могли да сте отговорни

Предимства

 • Широка гама от застрахователни покрития
 • Възможност за разширяване на застрахователното покритие, така че да обхване повече аспекти от дейността ви и взаимодействието ви с различни контрагенти
 • Застраховката автоматично покрива и отговорността на физическите лица, които представляват или са в трудово-правни отношения с юридическото лице, застраховано по полицата

 

Приложение

Застраховката покрива отговорността ви за материални и/или нематериални вреди, причинени на трети лица вследствие на:

 • упражняване на посочената в полицата застрахована дейност
 • притежаването, стопанисването или използването на помещения
 • употребата на краен продукт, който сте произвели, доставили, продали, монтирали, инсталирали или по друг начин сте въвели в обращение
 • ангажиментите ви като работодател

Основни покрития

"Отговорност на работодателя"

Застрахова се отговорността на работодателя за вредите, претърпени от негов работник и/или служител на трудов договор в резултат на трудова злополука, включително когато тя е причинена:

 • от непреодолима сила
 • при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя
 • по време на почивка, прекарана в предприятието и независимо дали работодателят или друг негов работник или служител има вина за нейното настъпване

За застрахователно събитие се счита трудова злополука, настъпила на територията на Република България, която е довела до

 • временна загуба на работоспособност
 • трайно намалена работоспособност 50% или повече
 • фатален край на един или повече работници/служители
"Производствена и непроизводствена дейност"

Застрахова се отговорността за вреди, причинени на трети лица:

 • във връзка с притежаването, стопанисването и използването на помещенията, в които се осъществява застрахованата дейност, както и
 • при или по повод осъществяване на посочената в застрахователния договор:
  - производствена дейност,
  - търговия на стоки и/или
  - предоставяне на услуги

За застрахователно събитие се счита:

 • унищожаване или увреждане на имущество (движимо или недвижимо)
 • телесно увреждане (включително фатален край) на физическо лице, настъпило през срока на застраховката
"Отговорност на собственика/наемодателя на недвижим имот" Застрахова се отговорността на собственик/наемодател във връзка със стопанисване или отдаване под наем на посочения в полицата недвижим имот за вредите, причинени от него на наемателите и/или трети лица в резултат на застрахователно събитие, настъпило през срока на застраховката.

За застрахователно събитие се счита:

 • унищожаване или увреждане на движимо или недвижимо имущество на трети лица
 • телесно увреждане (включително фатален край) на лице, настъпило на територията на посочения имот
„Монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения“ Застрахова се отговорността за вредите, причинени на трети лица при или по повод на осъществяваната дейност, записана в полицата.

За застрахователно събитие се счита:

 • унищожаване или увреждане на движимо или недвижимо имущество на трети лица
 • телесно увреждане (включително фатален край) на лице, настъпило през срока на застраховката
"Поддръжка и почистване на сгради" Застрахова се отговорността за вредите, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейност по поддръжка, почистване и/или текущ ремонт на сгради и прилежащите им площи (или общи части), включително рекламни елементи.

За застрахователно събитие се счита:

 • унищожаване или увреждане на движимо или недвижимо имущество на трети лица
 • телесно увреждане (включително фатален край) на лице, настъпило през срока на застраховката
"Автосервизна дейност" Застрахова се отговорността за вредите, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на автосервизна дейност на МПС от категория А, AМ и В на посочените в полицата адреси. Застрахователно събитие е унищожаването или увреждането на моторно превозно средство (МПС), докато се намира на територията на автосервиза.
"Охрана на имущество" Застрахова се отговорността за вредите, при или по повод осъществяване на записаната в застрахователната полица дейност по:
- физическа охрана на имущество или
- физическа охрана на имущество, в съчетание с допълнителни технически системи за охрана на територията на посочения в полицата охраняван обект(и).
За застрахователно събитие се счита осъществяване на взломна кражба на движимо имущество от охранявания обект през срока на застрахователния договор, възникнала поради грешка, пропуск или небрежност на застрахования.
"Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие" Застрахова се гражданската отговорност за вредите, причинени на трети лица при законосъобразно използване на огнестрелно оръжие.

Застрахова се отговорността на:

 • физическо лице, получило разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие
 • физическо лице – член на ловна дружина, придобилo правото на лов съгласно разпоредбите на действащото законодателство

"Отговорност на продукта"
Застрахова се отговорността за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на ползването на вписано в застрахователната полица изделие/продукт, който сте произвели, доставили, продали, монтирали, инсталирали, обработили или по друг начин сте пуснали в обращение.

За застрахователно събитие се счита:

 • унищожаване или увреждане на движимо или недвижимо имущество
 • телесно увреждане (включително фатален край) на лице, настъпило през срока на застрахователния договор в рамките на територията на валидност на застраховката и причинено от ползването на вписания в полицата продукт.
"Отговорност на хотелиери и ресторантьори"

Застрахова се отговорността за вредите, причинени на трети лица – гости или посетители в туристическия обект при или по повод извършване на:

 • хотелиерска дейност на територията на собствен или нает туристически обект, посочен в полицата
 • ресторантьорска дейност на тeриторията на собствен или нает туристически обект, посочен в полицата

За застрахователно събитие се счита:

 • унищожаване или увреждане на движимо имущество на трети лица
 • телесно увреждане (включително фатален край) на лице вследствие на злополука или вследствие на хранително отравяне след консумиране на храни и напитки.

 

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития към "Отговорност на хотелиери"

Кражба от сейф:

 • Загуба на имущество на гости на туристическия обект вследствие на кражба чрез взлом или грабеж, когато имуществото е било предадено за съхранение в каса или сейф на туристическия обект
Допълнителни покрития към "Отговорност на хотелиери и ресторантьори"

Вреди върху МПС:

 • Увреждане на моторни превозни средства, собственост на гости или посетители на туристическия обект, причинено от служители на застрахования при паркиране или маневриране на територията на паркинг, обслужващ туристическия обект
Допълнително покритие при  "Отговорност на продукта"

Разходи за изтегляне на продукт:

 • Покриват се разходите, необходими за изтеглянето от търговската мрежа на застрахования продукт, когато е установено, че той е дефектен или негоден за употреба

 

Допълнителна информация

Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Как се определя цената на застраховката? Лимитите на отговорност се посочват от вас и се договарят със застрахователя.
Застрахователната премия се определя в зависимост от договорените лимити на отговорност, срока на застраховката, териториалната ѝ валидност и допълнителни параметри в съответствие с избраното покритие като например годишен оборот, фонд работна заплата и други

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия