Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

История

27 юни 1946г.

27 юни се счита за дата на създаването на ДЗИ. На този ден, през 1946 г., е приет Закон за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането.Съгласно него всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества, ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и др. се поемат от Държавния застрахователен институт.

Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ.С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания.Държавният застрахователен надзор преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават към ДЗИ.

1961

ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад" на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ. Основен акционер на "Булстрад" е Министерството на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. "Булстрад" сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната – морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.

Освен монопола в застраховането, след 1946 г. държавата постепенно въвежда голям относителен дял на задължителното (законово) застраховане. Законът за застраховане на имущества е приет през 1958 г., като измененията в него от 1969 г. разширяват значително обхвата на задължителното имуществено застраховане.

1989

Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., когато се появява конкуренция в областта на застраховането. Трябва да се отбележи, че въпреки съвпадащите в някои случаи имена новопоявилите се застрахователни дружества нямат нищо общо с действащите преди 1946 г. и не са техни правоприемници и продължители.

Едновременно със своето бизнес развитие ДЗИ активно съдейства за изработването на адекватна нормативна уредба за застраховането и през 1992 година е сред съучредителите на Асоциацията на българските застрахователи.

1998

През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД.

2002

На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД в "ДЗИ" АД.

2007

На 3 август 2007 година KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ. По този начин, ставайки част от белгийската банково-застрахователна група КВС, ДЗИ получи подкрепа на международно ниво.

Назад