Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Трайна неработоспособност от злополука (вкл. трудова злополука)

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53
 2. Оригинал с всички реквизити
 3. Сведение за злополука Обр. ЛЗ 51 - Оригинал;
 4. Медицински документи за оказана първа медицинска помощ и проведено лечение:
  - епикризи,
  - амбулаторни листове от прегледите,
  - резултати от изследванията,
  - консултации с лекари – специалисти за състоянието на уврежданията преди освидетелстване от ЗМК и др.
 5. Всички горепосочени медицински документи - Копия;
 6. При ПТП*: Документ от контролните органи, посетили местопроизществиет - Копие;
 7. При ПТП*: Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС - Копие;
 8. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 - Копие. При суми над 10 000 лв. представянето на официален документ, удостоверяващ IBAN номер на банкова сметка е задължително;
 9. При индивидуалните застраховки:
 10. Застрахователна полица;
 11. При груповите застраховки:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано - Оригинал;
 12. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък;
 13. При трудова злополука се представят следните допълнителни документи:
  - Декларация до НОИ за трудова злополука
  - Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука

  Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

  Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия