Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Претенции по животозастраховане

Какво да направя?

За изплащане на сума е необходимо да се попълнят формулярите в .pdf формат, изброени по-долу, както и да се предостави изброения набор от документи. Същите следва да бъдат предоставени в офис на ДЗИ или изпратени на застрахователния посредник, при когото е сключена застраховката.

Необходими документи

  1. Претенция за изплащане на суми - оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. Застрахователна полица - Оригинал
  3. При изгубена полица, се попълва Декларация за изгубена полица по Образец - Оригинал
  4. Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – образец за физически лица
  5. Декларация за не/ползвани данъчни облекчения * – попълва се, когато застрахован и договорител са едно и също лице - Оригинал
  6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 - Копие. При суми над 10 000 лв. представянето на официален документ, удостоверяващ IBAN номер на банкова сметка е задължително
  7. Копие от личната карта на правоимащото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
  8. Нотариално заверено пълномощно, ако правоимащият се се представлява от трето лице
  9. При заем не се представя декларация за данъчни облекчения
  10. Представените или липсващи документи се описват в Образеца ЛЗ-53

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи.