KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

При здравен проблем

Какво да направя?

За възстановяване на извършените от застрахованото лице разходи за медицински прегледи е необходимо да се попълнят формулярите, изброени по-долу, както и да се предостави набор от документи (също изброени по-долу). Същите следва да бъдат предоставени в офис на ДЗИ или изпратени на застрахователния посредник, при когото е сключена застраховката. Застрахователят има право да изиска представянето и на други документи.

Необходими документи

  1. Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на застрахователя – оригинал с всички реквизити.
  2. Амбулаторен лист от лекуващия лекар, попълнен с всички реквизити с изрично посочена давност на заболяването, подписан и подпечатан от лекуващия лекар и подписано от застрахованото лице – копие.
  3. Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършения медицински преглед), придружена с касов бон – оригинал.
  4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми.