Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

При злополука

Какво да направя?

За изплащане сума на застрахователното събитие е необходимо да се попълнят формулярите в Pdf формат, изброени по-долу, както и да се предостави изброеният набор от документи. Същите следва да бъдат предоставени в офис на ДЗИ или изпратени на застрахователния брокер, при когото е сключена застраховката.

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53 – оригинал
 2. Медицински документи, свързани с лечението на заболяването:
  - Амбулаторни листове от извършени прегледи
  - Епикризи от болничен престой
  - Разчитане на резултати от изследвания
  - Изследвания и др.
 3. Всички гореизброени медицински документи – копие
 4. Реално ползвани болнични листове:
  - Един първичен, а останалите продължение, без прекъсване
  - Копие „Вярно с оригинала“ с мокър печат и подпис на работодателя
  * При неосигурени, съгласно Кодекса за социално осигуряване, лица болничен лист не се представя.
 5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
 6. При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 7. При индивидуалните застраховки:
  - Застрахователна полица
 8. При груповите застраховки за сметка на работодателя:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал
 9. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък