Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Щета по Обща гражданска отговорност

Щета по Обща гражданска отговорност

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Чрез онлайн известие за щета:

Подайте тук

 

Като посетите най-близкия офис до Вас.

Чрез изпращане на уведомление на адрес:

гр.София, "Константин Преславски" №1

Указания при щета

 1. В 7 работни дни от узнаването да уведоми писмено застрахователя за обстоятелства, които могат да доведат до възникване на отговорност към трето лице. 
 2. В 7 работни дни от узнаването да уведоми писмено застрахователя за предявените срещу него претенции, като му предостави изчерпателна и точна информация относно: лицето, предявило претенцията, обстоятелствата на които се основава тя и размера на претендираното обезщетение, както и всички писмени документи с които разполага по случая. Ако претенцията е предявена по съдебен път в същия срок е длъжен да уведоми застрахователя за номера , датата на делото и съда пред който е заведена исковата претенция , или да предостави копие от исковата молба заедно с придружаващите я документи.
 3. Да вземе всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите и незабавно да уведоми компетентните органи и служби.
 4. В 7 работни дни от узнаването да уведоми писмено Застрахователя за настъпилото застрахователно събитие, като попълни уведомление по образец на Застрахователя и представи информация за характера и причини за настъпването му, вида и приблизителния размер на причинените вреди, броя на пострадалите лица.
 5. Да допусне извършването на оглед.
 6. Да представи изисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и размера на вредите.
 7. Да не предприема действия, които променят фактическата обстановка или могат да доведат до увеличаване размера на вредите. Да запази в непроменено състояние материалите и документите, които имат пряка връзка или представляват доказателства за събитията, довели до възникване на отговорност, покрита съгласно условията на застрахователния договор.

Необходими документи

 1. Застрахователна полица
 2. Бланка Уведомление за щета
 3. Писмена претенция към застрахования или застрахователя
 4. Документ, удостоверяващ застрахователното събитие и обстоятелствата по настъпването му (констативен протокол, полицейски протокол, медицински документ, др.)
 5. Документ удостоверяващ претърпените вреди, техния размер и причинната и обусловеност от събитието /фактури, решение на ТЕЛК и др./
 6. Документ, легитимиращ претендента като потребител на застрахователна услуга (трудов договор, документ за собственост, договор за строителство, др.)
 7. Документ за собственост на увреденото имущество
 8. Договор за осъществяване на дейност
 9. Писмени обяснение на лицето, което има отношение към събитието
 10. Удостоверение за банкова сметка на името на претендента

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия