KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

При щета по застраховка

При щета по застраховка "Финансови загуби, свързани с банкови карти"

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

В срок до 7 (седем) дни от узнаването за настъпило застрахователно събитие.

Указания при щета

  1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие дa уведомите компетентните органи (МВР) - в случай на Кражба или Грабеж
  2. Да уведомите съответния надлежен орган в случай на изгубване на Лични документи

Необходими документи

При събитие Загуба на лични документи:

  1. Уведомление за щета
  2. Застрахователен сертификат
  3. Документ, удостоверяващ уведомяването на съответния надлежен орган
  4. Копие на преиздадените лични документи
  5. Разходооправдателни документи, доказващи плащане на такси и суми за преиздадените лични документи - в оригинал
  6. Документ от банката за преиздаване на банковата карта

Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените.

При събитие Кражба или Грабеж:

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия