Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Полезни съвети и добри практики във връзка с пандемията от COVID-19

14 декември 2020

Полезни съвети и добри практики за ефективно управление на операционния риск и намаляване на възможността за възникване на събития в застраховани обекти в условията на извънредно положение, обявено във връзка с пандемията от COVID-19.

 

Ситуацията в страната

 

Обявената пандемия от COVID-19 неминуемо се отразява негативно на почти всички бизнеси и поставя сложни предизвикателства пред работодателите в множество направления, включително управлението на операционния риск за организацията. Освен здравето на Вашите служители, които са от стратегическа важност за осигуряване на производствения Ви капацитет, опазването на материалните и нематериалните активи е критично за създаване на условия за непрекъснатост на дейността.

 

Управление на операционен риск


Ние в ДЗИ имаме почти 80 годишна история в управлението на имуществени и неимуществени рискове. Разбираме критичната нужда от минимизиране на рисковете, които могат да доведат до спиране на производството и преустановяване на дейността. Като Ваш застраховател и доверен партньор предлагаме на вниманието Ви някои добри практики за ефективното управление на операционния риск и намаляване на възможността за възникване на неблагоприятно събитие в застрахованите обекти.

Събраните по-долу съвети са особено подходящи за настоящата кризисна ситуация и са насочени към организации, работещи с намалено натоварване и такива, които временно са преустановили дейността си.

 

Законова уредба


Обществените отношения, свързани с опазването на околната среда и имуществото при бедствия, са регламентирани в Закон за защита при бедствия (посл., изм. и доп. ДВ бр.77 от 18 Септември 2018 г.).

 

Дефиниция

 

Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

 

Задължения

 

Съгласно Закона за защита при бедствия всяко юридическо лице е длъжно да понесе ограниченията, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата, да окаже съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на община или на ръководителя на операциите и да допусне влизането на екипи и техника при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Друго важно негово задължение е да вземе мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на потенциална опасност за причиняване на вреди.

 

СЪВЕТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ


I. Какви мерки да вземем за избягване на аварии, когато работим с редуцирано натоварване и персонал?
 

- Актуализирайте Плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи на дружеството или изгответе план за извънредни ситуации и за продължаване на дейността на дружеството в извънредни ситуации.

Планът ще Ви даде готовност да предприемете мерки в случай на евентуално разпространение на COVID-19 на работното място или в съответното населено място. Той трябва да предвижда как дружеството следва да продължи дейността си, дори в случай че голям брой служители, сътрудници и доставчици не могат да се придвижат до работното място – поради ограничения в пътуването до населеното място или поради заболяване. Информирайте служителите и сътрудниците си за плана и се погрижете да са добре запознати точно какви действия трябва и какви не трябва да извършват. Погрижете се планът да включва и въпроси, свързани с психическото здраве и социалните последици от възникване на случай на COVID-19 на работното място и осигурете на служителите съответната информация и подкрепа;

- Установете кои са ключовите позиции за пълноценното извършване на работата, като съответните служители/работници се погрижат за осигуряване на заместници. В такъв случай отсъствието на определен човек няма да застраши или да повлияе на ефективността на работата във фирмата;

- Инспектирайте редовно техническите средства за защита – пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни инсталации (видеонаблюдение и СОТ);

- Не допускайте намаления персонал или обем дейност да доведе до влошаване техническата поддръжка на основни машини, възли, съоръжения и агрегати;

- Почиствайте основно строителни конструкции, технологично и електрическото оборудване, отоплителни тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали на регулярна база;

- Изключвайте силовата и осветителна електрическа инсталация след приключване на работния ден (без денонощно работещите съоръжения) от главния електрически прекъсвач. При липса на такъв, изключвайте всички електрически уреди; 

- Погрижете се за доброто качество на въздуха на работното място и в общите помещения - проветрявайте често и редовно почиствайте/сменяйте филтрите на вентилационните системи. В зависимост от Вашата дейност осигурете индивидуални средства за защита – предпазни маски/шлемове и/или очила, както и санитарно-хигиенни средства – дезинфектант, сапун, хартиени кърпи, препарат за почистване на клавиатурата на компютъра. Повърхностите на работното място трябва редовно да се почистват и дезинфекцират;

- При планиране на служебни пътувания се погрижете да разполагате с актуална информация за областите, в които се разпространява COVID-19. Въз основа на последната налична информация, дружеството трябва да прецени ползите и рисковете, свързани с планираните пътувания. Избягвайте командироването на служители от високорисковите групи (лица над 60 годишна възраст и/или страдащи от диабет, сърдечно-съдови, белодробни или хронични заболявания) в областите с разпространение на COVID-19. Предоставете на служителите, на които предстои пътуване, малки количества дезинфектант за ръце с алкохол, с което да улесните поддържането на хигиена на ръцете. Служители, които са се върнали от зона с разпространение на COVID-19, трябва сами да се наблюдават за симптоми в продължение на 14 дни, както и да измерват температурата си два пъти дневно;

- Не подценявайте мерките за киберсигурност. Инструктирайте персонала, работещ от вкъщи, за рисковете от злонамерени пробиви, които могат да доведат до заключване на файлове, кражба на информация или да навредят на корпоративната мрежа.

 

 

II. Какви мерки да вземем за избягване на аварии, когато напълно сме прекратили дейност?
 

- Извършвайте периодична проверка на състоянието на застрахованото имущество;

- Спрете централно водозахранването в обекта, без това да засегне пожарогасителните съоръжения;

- Изключете силовата и осветителна електрическа инсталация в помещенията от главния електрически прекъсвач. При липса на такъв, изключете всички електрически уреди; 

- Проверявайте периодично състоянието на пожароизвестителните, пожарогасителните и охранителните системи (видеонаблюдение и СОТ);

- Ако имуществото е самостоятелен обект или се намира на последен етаж, проверявайте състоянието на покрива за течове, почиствайте водоотвеждащата инсталация или улуците от листа, клони и отпадъци;

- Затворете плътно прозорците, външните врати, капандурите, отворите за вентилация;

- Не съхранявайте стоково-материални запаси, поставени директно на подовете в търговски обекти и складове;

- Почистете основно строителни конструкции, технологично и електрическото оборудване, отоплителни тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

- Проверете здравината и съобразете вида на вратите на входовете и заключващите механизми. Препоръчително е да монтирате охранителна система;

- При напускане на обекта, проверявайте дали всички външни врати и прозорци са добре затворени и осигурени, както и системата за охрана - активирана;

- Не оставяйте ключове без надзор и не обозначавайте предназначението им с маркировка;

- Не е препоръчително да съхранявате ценности от всякакво естество в затворените обекти;

- В затворените обекти не оставяйте стока на витрините, а я съхранявайте в складовите помещения.

 

Вашият надежден партньор
 

 

Непрекъснатостта на бизнеса зависи от мерките, които взимаме за управление на рисковете, още повече в динамично променяща се кризисна обстановка. От изключителна важност е да разполагате със стабилен и надежден партньор в лицето на Вашия застраховател.

Вече почти 80 години ДЗИ пази света, който създавате, като осигурява съвременни и гъвкави застрахователни решения. Нашите клиенти и партньори имат пряк достъп до експертните ни препоръки и насоки за ефективното управление на, както на операционния, така и на застрахователния риск в техния бизнес.

За допълнителни въпроси може да се свържете с нас на corporate@dzi.bg или по телефона на +359 902 7595

Обратно към всички новини