Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

ДЗИ - Животозастраховане ЕАД придоби застрахователния портфейл на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София КЧТ (NN Животозастраховане)

13 август 2021

На 30.07.2021 г. Ен Ен Застрахователно акционерно дружество, учредено съгласно унгарското законодателство с дружествен номер 01-10-041574, със седалище и адрес на управление H-1139 Будапеща, Фиастуик Утса 4-8, Унгария, прехвърли търговското предприятие на своя български клон – „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ - КЧТ (NN Животозастраховане), с ЕИК 175067131, на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД, учредено съгласно българското законодателство, ЕИК 121518328, със седалище и адрес на управление София 1463, р-н Триадица, бул. Витоша № 89Б. В резултат на извършеното прехвърляне ДЗИ - Животозастраховане, част от белгийската банково-застрахователна група KBC, стана новият собственик на животозастрахователния бизнес на NN в България.

Компетентният унгарски орган, Националната банка на Унгария, одобри прехвърлянето на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ - КЧТ на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД с решение H-EN-II-93/2021 въз основа на даденото по-рано одобрение на българския регулаторен орган - Комисия за финансов надзор.

След прехвърлянето на предприятието, което беше регистрирано на 04.08.2021 г. в Търговския регистър, всички права и задължения на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ – КЧТ, по всички сключени от него застрахователни договори, се прехвърлят на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД, а дейността по животозастраховане, извършвана до момента от NN Животозастраховане, ще продължи да се извършва от името и за сметка на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД.

Информация за клиентите на двете компании относно финализиране на сделката между NN и KBC Груп и списък с въпроси и отговори, които произтичат от промяната, е налична на интернет страниците на двете компании - www.dzi.bg и www.nnbulgaria.com.

Условията по всички застрахователни договори, сключени от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ - КЧТ ще останат непроменени след прехвърлянето на застрахователния портфейл към ДЗИ - Животозастраховане ЕАД. Не е необходимо да предприемате допълнителни действия във връзка с правата и задълженията по Ваши съществуващите договори, сключени с NN Животозастраховане.

Моля да имате предвид също така, че съгласно българското законодателство всеки застрахован по застрахователен договор с „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ - КЧТ има възможност да прекрати този договор, като уведоми писмено ДЗИ - Животозастраховане ЕАД в срок от 60 дни, считано от 13.08.2021 г., с всички правни последици, произтичащи от такова прекратяване, съгласно действащото българско законодателство.

В резултат на прехвърлянето на търговското предприятие обработката и защитата на личните данни на потребителите на застрахователни услуги, дистрибутори, и други контрагенти на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ - КЧТ, ще бъде извършвана от ДЗИ - Животозастраховане ЕАД.

Информация относно обработването на лични данни от ДЗИ - Животозастраховане ЕАД може да бъде намерена на интернет страницата на дружеството, в секцията за защита на личните данни: https://www.dzi.bg/privacy, както и във всяко едно поделение на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД. При поискване информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.

Повече информация и разяснения относно финализирането на сделката между NN и KBC Груп можете да получите в офисите на компанията, чиито адреси са публикувани на www.dzi.bg, секция „NN става ДЗИ“/ “Свържи се с нас“, на имейл: clients@dzi.bg и телефон 0700 16 166.

Обратно към всички новини