Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Смърт от заболяване

Какво да направя?

Необходими документи

При смърт на застрахованото лице вследствие на общо или професионално заболяване бенефициентите представят следните документи:

 1. Претенция за изплащане на суми – оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. При застраховки „Живот“ със спестовна част: Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
 3. Препис-извлечение от Акт за смърт – копие
 4. Съобщение за смърт – копие
 5. Всички медицински документи, свързани с регистрирането и лечението на заболяването, което е причинило смъртта на застрахования – амбулаторни листове, изследвания, епикризи, история на заболяването, аутопсионен протокол и др.
 6. Удостоверение за наследници, когато са посочени за правоимащи – копие
 7. Официален документ, съдържащ банковата сметка на всеки от наследниците, ако не е посочена в образеца на претенция. При суми над 10 000 лв. представянето на официален документ, удостоверяващ IBAN номер на банкова сметка е задължително
 8. Копие от личната карта на правоимащото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
 9. При индивидуалните и семейни: Застрахователна полица – оригинал или декларация за загубена полица
 10. При груповите застраховки за сметка на работодателя – Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано към датата на събитието – оригинал
 11. При груповите застраховки за сметка на застрахованите – копие от полицата и поименния списък

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия