Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Смърт от заболяване

Какво да направя?

Необходими документи

При смърт на застрахованото лице вследствие на общо или професионално заболяване бенефициентите представят следните документи:

 1. Претенция за изплащане на суми – оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. При застраховки „Живот“ със спестовна част: Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
 3. Препис-извлечение от Акт за смърт – копие
 4. Съобщение за смърт – копие
 5. Всички медицински документи, свързани с регистрирането и лечението на заболяването, което е причинило смъртта на застрахования – амбулаторни листове, изследвания, епикризи, история на заболяването, аутопсионен протокол и др.
 6. Удостоверение за наследници, когато са посочени за правоимащи – копие
 7. Официален документ, съдържащ банковата сметка на всеки от наследниците.
 8. Копие от личната карта на правоимащото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
 9. При индивидуалните и семейни: Застрахователна полица – оригинал или декларация за загубена полица
 10. При груповите застраховки за сметка на работодателя – Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано към датата на събитието – оригинал
 11. При груповите застраховки за сметка на застрахованите – копие от полицата и поименния списък

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия