Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Изтекъл срок, Откуп, Частичен откуп или Заем (при юридически лица)

Какво да направя?

Необходими документи

  1. Претенция за изплащане на суми - оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. В случай, че претенцията не се подава от представляващ се изисква общо пълномощно
  3. Актуално състояние на фирмата - Копие
  4. Застрахователна полица - Оригинал
  5. Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – образец за юридически лица
  6. Рамково споразумение, ако има такова - Копие
  7. Официален документ, съдържащ банковата сметка на юридическото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 - Копие. При суми над 10 000 лв. представянето на официален документ, удостоверяващ IBAN номер на банкова сметка е задължително
  8. Ако сумите ще се превеждат на физическо лице, нотариално заведено специално пълномощно, в което да е посочено, кой ще има право да получи суми по застраховката
  9. Представените или липсващи документи се описват в Образеца ЛЗ-53

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия