Контактен център

Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител

Задължителна застраховка, съгласно чл.25 от Закона за частните съдебни изпълнители, в сила от 01.09.2005 г., и Наредба № 2/06.02.2006 г. на Министерството на правосъдието за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ е длъжен да сключи всеки частен съдебен изпълнител, придобил правоспособност по Закона за частните съдебни изпълнители.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди на страните, другите участници в изпълнителното производство и всички трети лица от виновно неизпълнение на задълженията на частния съдебен изпълнител.

Застрахователно събитие, покрито по застраховката, е извършването на вредоносно действие или вредоносно бездействие в срока на застраховката, като вредите се обезщетяват на основата на искове, предявени срещу Застрахования в рамките на установените в законодателството давностни срокове.

В Наредбата за задължителното застраховане са определени минималните лимити, при които следва да се застраховат частните съдебни изпълнители, и те са обвързани със сумата на начислените такси по изпълнителни дела за предходната финансова година. Задължителните лимити са посочени в таблицата по-долу:

НАЧИСЛЕНИ ТАКСИ (в лева)

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН И ВСИЧКИ ИСКОВЕ В АГРЕГАТ

до 30 000

90 000 лв.

от 30 000 до 150 000

450 000 лв.

от 150 000 до 300 000

900 000 лв.

Над 300 000

1 200 000 лв.

Когато в срока на застраховката сумата на начислените такси надхвърли размера, върху който е бил определен минималният лимит на отговорност, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя и да увеличи лимита на отговорност по полицата.

Освен минималните лимити, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД предлага и по-високи доброволни нива на застраховане.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.
 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от нивото на застраховане (задължително/доброволно) и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново