Контактен център

Професионална отговорност на синдика

Задължителна застраховка, съгласно чл.22 от Наредба № 3/27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол на синдиците, в сила от 02.06.2006 г.

 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на синдика“ е длъжно да сключи всяко физическо лице, което e назначено за синдик, временен синдик или служебен синдик по конкретно производство по несъстоятелност (съгласно част IV от Търговския закон).

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от длъжника и/или кредиторите поради виновно неизпълнение на задълженията на синдик по конкретно производство по несъстоятелност, по правилата на Търговския закон.

Вредите се обезщетяват на основата на искове, предявени срещу Застрахования в рамките на установените в законодателството давностни срокове, при условие че се основават на неизпълнение от Застрахования на задълженията му в срока на застраховката.

Застрахованият сам избира отговорността на Застрахователя, като може да се спре на минималните задължителни лимити на отговорност, които са определени в Наредбата – 10 000лв. за едно застрахователно събитие и 25 000 лв. за всички застрахователни събития (агрегатен лимит), или може да избере доброволни лимити на отговорност над минималните.
По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Застраховката се сключва за периода на производството по несъстоятелност, а не за едногодишен период.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от нивото на застраховане (задължително/доброволно) и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на синдика“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново