Контактен център

Професионална отговорност на регистрирани одитори

Задължителна застраховка, съгласно чл.34 (1) от Закона за независимия финансов одит, в сила от 01.02.2002 г.

 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“ е длъжен да сключи всеки действащ дипломиран експерт-счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от неговите доверители за причинени вреди при извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията. Необходимо е вредите да са настъпили като пряка и непосредствена последица от извършваната дейност.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието „Ретроактивно действие“. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават на събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

По закон не са предвидени минимални задължителни лимити, при които следва да бъде сключена застраховката. Застрахованият може да избере лимит в интервала от 10 000 лв. до 1 000 000 лв. за срока на застраховката.

По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново