Контактен център

Професионална отговорност на медицински персонал

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ може да сключи всяко лице, придобило медицинско образование и правоспособност – лекар, фармацевт, стоматолог, специалист по здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, фелдшер, лаборант, рехабилитатор).

При инициатива и организация от страна на местните колегии на БЛС, ССБ или друга подобна организация на медицински специалисти „ДЗИ – Общо застраховане“ може да застрахова членовете й (въз основа на предоставен списък), договаряйки с ръководството на колегията еднакви условия за всички застраховани членове.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения за причинено телесно увреждане или смърт на пациент(и) в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при професионално обслужване от хуманитарни лекари и медицински персонал.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието „Ретроактивно действие“. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават на събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от професионалната специалност на Застрахования, лимитите на отговорност, срока на ретроактивното действие на застрахователна защита (ако е договорено) и други рискови обстоятелства. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново