Контактен център

Професионална отговорност на адвокати

Задължителна застраховка, съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата, в сила от 01.01.2005 г.

 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ е длъжен да сключи всеки правоспособен адвокат. Адвокатските дружества са длъжни да застраховат отговорността на всеки от своите съдружници.

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от клиенти на Застрахования, претърпели вреди вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения по тълкуване, прилагане и спазване на българското законодателство при:

  • даване на устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
  • изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
  • представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието „Ретроактивно действие“. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават на събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

Висшият адвокатски съвет с решение определя минималния лимит на отговорност, задължителен за адвокатите в България. Актуалното към момента изискване е всеки адвокат да застрахова професионалната си отговорност за 20 000 лв. Освен минималния лимит, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД предлага и по-високи доброволни нива на застраховане, като Застрахованият може да се спре на сума в интервала от 30 000 лв. до 500 000 лв. като агрегатен лимит за срока на застраховката.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.
 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.
 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

Освен индивидуално, застраховката „Професионална отговорност на адвокати“ може да бъде сключена в ДЗИ и под формата на групова полица. Например адвокатско дружество може да застрахова отговорността на целия си професионален състав, като сключи една полица при избрани условия (покрития, лимити, самоучастие, срок), ползвайки отстъпка от общата премия за група застраховани лица. Всеки адвокат, застрахован по групова полица, получава Сертификат, удостоверяващ, че е застрахован съгласно условията на общата полица.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново