Контактен център

Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие

За кого е предназначена?

Застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ може да бъде сключена от всяко лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие. Може да застрахова отговорността си както във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана, така и във връзка с ползване на ловно оръжие.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) е било увредено или унищожено в резултат на използване на огнестрелно оръжие от Застрахования.

Освен пряко причинените вреди, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от Застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката, и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност. Нормативно не са определени минимални лимити за сключване на този вид застраховка и Застрахованият може сам да определи размера на лимитите по полицата.
 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя от вида и броя на оръжията, ползвани от Застрахования, избраните лимити на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.
 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново