Контактен център

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект

Чл. 173 ал. 2 от Закона за устройство на територията предвижда възможност за сключване на доброволна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект. 

За кого е предназначена?

Възложителят на  всеки строителен обект може да изиска от проектанта, главния изпълнител (строителя) и/или другите лица, участващи в изпълнението на инвестиционния проект, да представят полица, обезпечаваща отговорността им във връзка с този строителен обект, като постави конкретни изисквания относно обхвата на застрахователното покритие и лимитите на отговорност. Застраховката може да сключи всяко лице, упражняващо една или няколко от следните дейности:

  • проектиране на инвестиционни обекти;
  • оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
  • строителен надзор;
  • цялостно изпълнение на строителни обекти или на отделни строително-монтажни работи;
  • технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционни проекти;
  • друга дейност, която е свързана с проектирането и изпълнението на строителни обекти.

Какво застраховаме?

Застрахова се професионалната отговорност на застрахованото лице за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на Възложителя, други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност на конкретния обект.

Застраховката за конкретен строителен обект дава възможност да бъдат договорени по-високи лимити на застрахователна отговорност от задължителните по закон, да бъде покрита и отговорност на подизпълнителите на Застрахования, както и да се покрият вреди, възникнали в периода на експлоатация на строителния обект в рамките на гаранционния му период.

По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в процент от агрегатния лимит по полицата и зависи от вида на професионалната дейност на Застрахования, обхвата на застрахователното покритие, категорията и особеностите на строителния обект, лимитите на отговорност, самоучастието на Застрахования и срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата и по изключение разсрочено на вноски, ако се покрива по-дълъг срок.

Как може да се застраховате?

Полица за конкретен строителен обект може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново