Контактен център

Отговорност на туроператора

Задължителна застраховка съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е задължителна за всеки туроператор, който е лицензиран по реда на Закона за извършване на туроператорска дейност.

Какво застраховаме?

Отговорността на туроператора за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
Застрахователната защита включва:

1. Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването;

2. Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;

3. Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритието, но и от максималното застрахователно обезщетение, което той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е лимитът на отговорност, който се специфицира в полицата.

Минимално задължително ниво:

Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, определя задължителни лимити на отговорност, които съответстват на декларирания от туроператора оборот за предходната година и/или бизнес план за текущата година при новорегистриран бизнес. 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от  лимита на отговорност, като срокът на застрахователния договор не може да бъде различен от една година. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как мога да се застраховам?

Застраховка „Отговорност на туроператор“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново