Контактен център

„ДЗИ ДИНАМИК“

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

Индивидуалната дългосрочна рискова застраховка „ДЗИ Динамик“, защитава живота и здравето на нашите клиенти и техните близки, осигурявайки спокойствие за бъдещето и финансово обезпечаване в случай на настъпване на неблагоприятно събитие!

„ДЗИ Динамик“ е гъвкав продукт с избираеми покрития, предоставящ цялостно решение въз основа на конкретните нужди на клиента.

„ДЗИ Динамик“ може да бъде използвана и като застраховка „Живот“ за кредитополучател, осигурява ефективна застрахователна защита за физически лица с отпуснат кредит от кредитна институция. Застраховката осигурява покриване на задълженията към кредитната институция при неблагоприятни събития, засягащи живота и здравето на застрахования.

 

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ПРОДУКТА?

„ДЗИ Динамик“ осигурява:

 • Лична защита;
 • Защита на семейството;
 • Защита на кредитополучател;
 • Защита за ключови служители в компанията.

Застраховката може да се сключи както от индивидуални клиенти, така и от Работодатели за осигуряване на застрахователна защита на техните служители и мениджъри.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

Продуктът е предназначен за физически и юридически лица – български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в Р. България 

 • Срокът на застраховката е от 5 до 30 години и се определя така, че при изтичането му застрахованият да не е по-възрастен от 70 години.

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА ЗАСТРАХОВКАТА ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ? 

 • Застрахователната сума може да бъде равна на размера на главницата по кредита към датата на сключване на застраховката, но може и да бъде по-висока.
 • Застраховката се сключва с ползващи лица при смърт:
 • Кредитната институция – до размера на задължението по кредита
 • Законни наследници или друго ползващо лице избрано от Застрахования – всичко надхвърлящо дължимата сума към кредитната институция
 • Застрахователната премия е годишна, но може да бъде разсрочвана на месечни, тримесечни и шестмесечни вноски.

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия е годишна и се определя в зависимост от:

 • възрастта на застрахованото лице;
 • размера на застрахователна сума;
 • рисковия клас.

Застрахователна премия може да се плаща и разсрочено.  

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката можете да сключите във всеки офис на ДЗИ или при вашия застрахователен посредник. 

Индивидуалната срочна рискова застраховка „ДЗИ Динамик“се сключва с попълване на:

 • Предложение за сключване на индивидуална рискова застраховка „Живот“ на кредитополучател;
 • Лична декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане.

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от Вашето здравословно състояние и размера на застрахователна сума.

За връзка с нас

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново