Контактен център

Машини и съоръжения, предоставени на лизинг

По условията на тази застраховка “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД застрахова машини и съоръжения, предоставени или приети за ползване (на лизинг),

срещу следните рискове:

  • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;
  • буря, проливен дъжд, наводнение;
  • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;
  • кражба чрез взлом.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на машините и съоръженията.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, а при кражба чрез взлом или въоръжен грабеж в срок от 24 (двадесет и четири) часа, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново