Контактен център

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОХОДНОСТ ПО СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ“

 

Потенциалната допълнително разпределена доходност се калкулира по следната формула:

Разпределя се 80% от реализирания доход от инвестициите на ДЗИ за покритие на спестовните резерви по застраховки Живот, намален със съответната гарантирана доходност и разходи за управление (0.5% за продукта Селект + и 1% за останалите продукти); Спестовните резерви се формират от спестовната част на застрахователната премия, които нарастват всяка година с гарантираната лихва по договора и допълнителната доходност.

Допълнителна доходност може да бъде разпределена само ако получената  величина е положителна и само за продукти, при които гарантираната доходност е по-малка от максималната гарантирана доходност определена от Комисията за Финансов Надзор (1.83% за 2017)

Формулата може да се изрази като:          PS t = 80% * {I t – h –  i ;0} 

където:

  • PS t = Потенциална разпределена доходност в година t
  • I t = е реализирания доход от инвестициите на спестовните резерви на ДЗИ в година t. 
  • i = e гарантираната доходност по продукта - гарантираният лихвен процент, с който се олихвява спестовният резерв и е посочен в условията на продукта
  • h>0 = са разходи за управление  на инвестициите на ДЗИ (0.5% за продукта Селект + и 1% за останалите продукти).
Настоящата методология се актуализира на годишна база и всяка промяна се публикува на нашия корпоративен уебсайт www.dzi.bg
 

ОЧАКВАНА ДОХОДНОСТ ЗА 2017 Г.

Предоставяме Ви списък на спестовните продукти и очакваната доходност за разпределяне към 31.12.2017г. 

 
Наименование
продукт
Гарантирана
доходност
Очаквана 
допълнителна 
доходност
Обща очаквана 
доходност за 
разпределяне
към 31.12.2017г.
Начало на 
продукта
Универсална застраховка – ДЗИ Селект + 1.30% 1.00% 2.30% Октомври 2011
ДЗИ Спринт  1.30% 1.00% 2.30% Октомври 2012
ДЗИ Премиум 1.30% 0.60% 1.90% Октомври 2016
ДЗИ Актив  1.30% 0.60% 1.90% Януари 2016
ДЗИ Актив + 2.50% 0.00% 2.50% Януари 2014
Спестовна програма Еврогарант 3.00% 0.00% 3.00% Февруари 2014
Спестовна програма Еврогарант 24 1.75% 0.00% 1.75% Юни 2015
Спестовна програма Еврогарант 2016 0.80% 0.00% 0.80% Май 2016
Смесени и универсални застраховки „Живот“ 4.00% 0.00% 4.00% Преди 2011
Смесени и универсални застраховки „Живот“ 3.00% 0.00% 3.00% Преди 2011

 

 

Реалната доходност, която се разпределя по всички спестовни застраховки се определя по указания начин в края на всяка календарна година (31.12).  Информация за цялостната разпределена доходност по всички спестовни и застраховки „Живот“ за изминалата година, ще продължим да публикуваме в раздел „Новини“ на нашия корпоративен уебсайт www.dzi.bg

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Контактен център на ДЗИ.

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново