Контактен център

Индивидуална застраховка Злополука

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

 

Индивидуалната застраховка „Злополука“ предоставя застрахователна защита срещу събития вследствие злополука, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?
 

 • Застраховат се здрави лица на възраст от 16 до 69 години.
 • Не се застраховат лица с трайно загубена или намалена работоспособност или определен вид и степен на увреждане над 50%.

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА застраховка „Злополука“?

 • Избор на валута и размер на застрахователната сума
 • Срок на застраховката – 1 година или друг договорен между страните срок.
 • Застрахователната премия може да се плати еднократно – при сключване на застраховката – или разсрочено на две вноски.
 • Комбинация от рискови покрития:

Основно покритие

 • Смърт от злополука
 • Инвалидност от злополука

Допълнителни покрития

 • Смърт и/или трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане от професионално заболяване
 • Инвалидност над 50% от злополука
 • Временна неработоспособност от злополука, общо или професионално заболяване
 • Медицински разходи вследствие злополука, общо или професионално заболяване
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука
 • Разходи за погребение вследствие злополука
 • Разходи за спасяване вследствие злополука
 • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

 

Застрахователната премия зависи от:

 • покритите рискове;

 • срока на застраховката;

 • застрахователната сума;

 • рисковия клас на застрахованото лице.

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?
 

Индивидуална застраховка „Злополука“ се сключва с попълване на:

 • Предложение-въпросник за сключване на застраховка „Злополука“.

 

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от размера на избраната от Вас застрахователна сума.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново