Контактен център

Професионална отговорност на нотариус

Задължителна застраховка, съгласно чл.73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на нотариус“ e задължителна за  всеки  нотариус и помощник нотариус.

Какво застраховаме?

Покрива се отговорността на посочения в застрахователния договор нотариус за вредите, причинени на трети лица вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и/или на служителите в нотариалната кантора при изпълнението на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса.

За застрахователно събитие се счита настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахованият, и във връзка с който увреденото лице е предявило претенция за обезщетение.

Застраховката задължително се договаря с ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката. ДЗИ предоставя защита за претенции, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, основаващи се на вреди, претърпени от клиенти на Застрахования, вследствие на негови действия или бездействия, извършени след посочената в застрахователния договор ретроактивна дата.

Нотариалната Камара на Република България с решение на своето Общо събрание определя минималния лимит на отговорност. Актуалното към момента изискване е всеки нотариус да застрахова професионалната си отговорност за 10 000 евро (или еквивалентна сума в лева). Освен минималния лимит, ДЗИ предлага и по-високи доброволни нива на застраховане, като Застрахованият може да  избере сума в интервала от 40 000 лева до 1 000 000 лева като агрегатен лимит за срока на застраховката.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност и от срока на застраховката. Премията се заплаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план. 

Как може да се застраховате?

Застраховка „Професионална отговорност на нотариуси“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново