Контактен център

Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие

За кого е предназначена?

Застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ може да бъде сключена от всяко лице, което има разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Лицето може да застрахова отговорността си както във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана, така и във връзка с ползване на ловно оръжие.

Какво застраховаме?

Застраховката предоставя защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (движими или недвижими вещи) е било увредено или унищожено в резултат на използване на огнестрелно оръжие от Застрахования в границите на територията на валидност на застраховката.

Освен пряко причинените вреди, ДЗИ включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритието, но и от размера на максималното обезщетение,  което той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посоченият от Застрахования лимит на отговорност, който фигурира в застрахователния договор. Нормативно не са определени минимални лимити за сключване на този вид застраховка, поради което Застрахованият може сам да определи размера на лимитите по полицата.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя от вида и броя на оръжията, ползвани от Застрахования, избраните лимити на отговорност и срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ може да се сключи във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново