Контактен център

VIVACare Home

VIVACare Home

Осигурява застрахователна защита за Вашия дом и спокойствие за Вас и Вашето семейство.

За кого е предназначена?

Застрахователната програма е предназначена за клиенти на ВИВАКОМ  (само физически лица). Застраховката се сключва за собствено жилище на клиента.

Какво застраховаме?

Застрахователят ще обезщети застрахования в случай на увреждане на застрахованото движимо и недвижимо имущество вследствие на следните застрахователни рискове:

 • Пожар, мълния, експлозия имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване, замръзване;
 • Земетресение;
 • Изтичане на вода и пара;
 • Свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води;
 • Удар от превозно средство и/или животно, авария с товарни и разтоварни машини;
 • Късо съединение или токов удар;
 • Гражданска отговорност към трети лица;
 • Разходи необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпило застрахователно събитие;
 • Кражба чрез взлом.

Как може да се застраховате?

В магазините на ВИВАКОМ, ако сте клиент на компанията.

Какъв е срокът на застраховката?

Срокът на застраховката е 12 или 24 месеца в зависимост от срока на договора за услуги.

Какво следва да направите в случай на щета? При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да уведоми писмено застрахователя в рамките на 3 дни от настъпване на събитието за всички случай с изключение на риска Кражба чрез взлом - уведомлението при кражба трябва да се направи  в рамките на 24 часа.

ВАЖНО: При настъпване на рисковете „Кражба чрез взлом“, „Злоумишлени действия и вандализъм“ и „Пожар“ клиентът е длъжен незабавно да уведоми:

1.Органите на полицията за претърпяното събитие – „Кражба чрез взлом“ и „Злоумишлени действия и вандализъм“;

2.Служба пожарна и аварийна безопасност – „Пожар“.

За въпроси и допълнителна информация: Денонощен контактен център на ДЗИ – 0700 16 166.

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

1. Застрахователен сертификат, за да удостовери наличие на застраховка;

2. Документи за собственост на увреденото имущество;

3. Документи за доказване на настъпилото събитие – детайлна информация може да намерите тук:

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново