Контактен център

VIVAcare – Защита на сметка

За кого е предназначена VIVACare?

Ако сте клиенти на ВИВАКОМ и търсите сигурност за себе си и за вашите финанси, свързани с ползването на услугите на ВИВАКОМ, изберете застрахователната програма VIVACare (защита на сметка).

VIVACare е пакет, който включва два вида застраховки:

 • Застраховка „Злополука“
 • Застраховка „Безработица и Непозволено използване на SIM карта“

Програмата е предназначена за физически лица с действащи договори за услуги на ВИВАКОМ.
 

VIVACare - Злополука
 

Какво застраховаме?

Застрахователят ще обезщети застрахования при настъпване на някое от следните събития:

 • Смърт вследствие на злополука;
 • Пълна трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • Пълна временна нетрудоспособност вследствие на злополука.

Как може да се застраховате по програмата VIVACare?

В магазините на ВИВАКОМ, ако сте клиент на компанията.

Какъв е срокът на застраховката?

Срокът на застраховката е 12 или 24 месеца в зависимост от срока на договора за услуги с ВИВАКОМ. След изтичане на срока на валидност на застраховката, същата се подновява автоматично за нов 12-месечен период. Застраховката може да бъде прекратена от застрахования във всеки момент от нейното действие.

Какво следва да направите в случай на щета?

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Злополука“ застрахованият или неговите наследници  трябва да уведомят писмено застрахователя в разумен срок.

На място в офисите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД застрахованият ще получи допълнителна информация, свързана с регистрирането на претенция за щета.

За въпроси и допълнителна информация: Денонощен контактен център на ДЗИ – 0700 16 166.

Обезщетенията по тези покрития се изплащат по индивидуалната клиентска сметка на Застрахования във ВИВАКОМ, с които суми се покриват текущи задължения на Застрахования по предоставени услуги съгласно договора с ВИВАКОМ. Обезщетението в случай на смърт се изплаща на законните наследници.
 

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

 • Застрахователен сертификат;
 • Договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга с ВИВАКОМ и последните 3 сметки (фактури) преди датата на събитието
 • Всички останали документи според стандартната процедура на ДЗИ за завеждане на претенции по застраховка „Злополука“. Информация за необходими документи по конкретен случай може да бъде получена от всеки офис на ДЗИ.

 

VIVACare – „Безработица и Непозволено използване на SIM карта“

 

Какво застраховаме?

Застрахователят ще обезщети застрахования при настъпване на някое от следните събития:

 • Неплатежоспособност в резултат на съкращаване/ уволнение от работа – Застрахователят покрива до 6 средномесечни сметки на застрахования. Максималният размер на месечното обезщетение е 100 лв., но не повече от 600 лв. за 6 месеца;
 • Непозволено използване на SIM карта – Застрахователят покрива направените от застрахования разходи, вследствие на непозволено използване на SIM картата от трето лице, след като се е сдобило с нея посредством кражба чрез взлом/ грабеж. Предмет на застраховката са разходите, направени в рамките на 24 часа преди момента на узнаване на кражбата. Максималният размер на обезщетението е 100 лв.
   

Как може да се застраховате по програмата VIVACare?

В магазините на ВИВАКОМ, ако сте клиент на компанията.

 

Какво е  средномесечна сметка?

Средната сума на месечните фактури за последните 3 месеца преди настъпване на застрахователното събитие.

 

Какъв е срокът на застраховката?

Срокът на застраховката е 12 или 24 месеца в зависимост от срока на договора за мобилни услуги. След изтичане на срока на валидност на застраховката, същата се подновява автоматично за нов 12-месечен период. Застраховката може да бъде прекратена от застрахования във всеки момент от нейното действие.

 

Какво следва да направите в случай на щета?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да уведоми писмено застрахователя в рамките на 5 дни при настъпване на риска „Безработица“ и в рамките на 24 часа при „Непозволено използване на SIM карта“.

ВАЖНО: При настъпване на риска „Непозволено използване на SIM карта“ клиентът е длъжен незабавно да уведоми:

 1. Органите на полицията за претърпяното събитие – кражба чрез взлом/ грабеж;
 2. ВИВАКОМ и да поиска блокиране на SIM картата.

Обезщетенията по тези покрития се изплащат по индивидуалната клиентска сметка на Застрахования във ВИВАКОМ, с които суми се покриват текущи задължения на Застрахования по предоставени услуги съгласно договора с ВИВАКОМ. На място в офисите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД Застрахованият ще получи допълнителна информация, свързана с регистрирането на щета.

За въпроси и допълнителна информация: Денонощен контактен център на ДЗИ – 0700 16 166.
 

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

 • Застрахователен сертификат;
 • Договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга с ВИВАКОМ и последните 3 сметки (фактури) преди датата на събитието.

 

При изпадане в неплатежоспособност в резултат на съкращаване/ уволнение от работа:

 1. Трудов договор, респ. договор за управление заедно с всички допълнителни споразумения към него;
 2. Документ за прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление;
 3. Акт на компетентния орган, с който Застрахованият се регистрира като безработен към съответното Териториално бюро по труда;
 4. Акт на компетентния орган, съгласно който Застрахованият ще получава обезщетение за безработица;
 5. Последните 3 сметки (фактури) преди датата на събитието.

 

При загуби, претърпени вследствие на риска „Непозволено използване на SIM карта“:

 1. Справка от ВИВАКОМ за направените разходи при неправомерното използване на SIM картата, в това число разговори, интернет трафик, др.;
 2. Удостоверение от ВИВАКОМ за датата и часа на искането за блокиране, както и за самото блокиране на SIM картата;
 3. Удостоверение от полицията или друг компетентен орган на Република България, доказващо уведомяването за настъпилото събитие (кражба чрез взлом или грабеж).

 

Документи за изтегляне:

 
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново