Контактен център

РАЗХОДИ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ, ИЗБОР НА ЕКИП, КОНСУМАТИВИ ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

За възстановяване на извършените раазходи за болнична медицинска помощ, избор на екип и консумативи за оперативно лечение по договорите за мадицинска застрахповка, застрахованото лице представя следните документи:

  • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук;
  • Епикриза – копие;
  • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на заплатените медицински услуги, придружена с касов бон – оригинал.
  • При закупени консумативи за оператовно лечение – описание във фактурата на консумативите по вид, брой и единична цена, а в епикризата – извадка от оперативния протокол, в която се изброяват използваните консумативи).
  • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция

 

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, в което се съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля натиснете тук.

Препоръчително е подаването на претенции за изплащане на суми да бъде след набавянето на посочените по-горе  документи

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Назад

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново