Контактен център

МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ за ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

За възстановяване на Медицински разходи за лекарствени средства, застрахованото лице представя следните документи:

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук.
 • Амбулаторен лист с попълнени всички налични реквизити – копие
 • Рецепта - Копие
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с описание на закупените лекарствени средства), придружена с касов бон - оригинал
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция
 • При индивидуални застраховки:

 

Застрахователна полица

 • При груповите застраховки за сметка на работодателя - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано към датата на събитието – оригинал
 • При груповите застраховки за сметка на застрахованитеКопие от полицата и поименния списък

 

Ако медицинските разходи са в резултат от покрита по договора ЗЛОПОЛУКА се представят допълнително:

 • Сведение за злополука – попълва се от правоимащото лице. За образец на Сведение моля натиснете тук
 • При Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
  • Документ от контролните органи, посетили местопроизществието
  • Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС
 • При трудова злополука (в случай, че застрахователното покритие по договора/полицата е специфично при трудова злополука)
  • Декларация до НОИ за трудова злополука
  • Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука

 

Ако са закупени медикаменти за лечение при заболяване на застрахованото лице по застраховки „Злополука и заболяване“, се представя допълнително:

 • Реално ползван болничен лист.

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, в което се съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля натиснете тук.

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Назад

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново