Контактен център

Отговорност на туроператора

Задължителна застраховка съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е задължителна за всеки туроператор, който е лицензиран по реда на Закона за извършване на туроператорска дейност.

 

Какво застраховаме?

Отговорността на туроператора за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
Застрахователната защита включва:

1. Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването;
2. Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;
3. Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.
Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от Застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката, и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Минимално задължително ниво:
Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, определя задължителни лимити на отговорност, които съответстват на декларирания от туроператора оборот за предходната година и/или бизнес план за текущата година. 
Доброволно ниво:
Застрахованият може да избере по-висок лимит на отговорност от минималното задължително ниво при лимити на отговорност.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как мога да се застраховам?

Полица по застраховка „Отговорност на туроператор“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.