Контактен център

Отговорност на туроператора

Кой трябва да сключи застраховката?

Туроператор – търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност и е лицензиран по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката е задължителна съгласно чл. 42, ал.1 от Закона за туризма и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, в сила от 04.05.2012 г. за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя, в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Застрахователната защита включва:

  1. Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването;
  2. Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;
  3. Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Във всички хипотези на т.2 отговорността на Застрахователя е в рамките на условията по договора за организирано пътуване, сключен със Застрахования.

Вредите се обезщетяват на основата на претенции, предявени за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

Как може да бъде сключена застраховката?

Полица по застраховка “Отговорност на туроператор” може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД в страната или чрез избран от Вас застрахователен посредник (брокер или агент). Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия, застраховката влиза в сила.

Как се определят лимитите на отговорност?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователя осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

Минимално задължително ниво:

Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора определя задължителни лимити на отговорност, които съответстват на декларирания от туроператора оборот за предходната година и/или бизнес план за текущата година.

В наредбата се поставя изискване лимитът на отговорност /застрахователната сума/ по задължителната застраховка на туроператор, който предоставя организирано туристическо пътуване с обща цена с включен чартърен полет, да не е по-малък от 500 000 лева.

Доброволно ниво:

Застрахованият може да избере по-висок лимит на отговорност от минималното задължително ниво.

Застрахователна премия (цената на застраховката)

Застрахователната премия се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

Какво трябва да направите при настъпване на застрахователно събитие?

Настъпване на застрахователно събитие по застраховка “Отговорност на туроператора” е всяко причиняване на вреди на трето лице. Застрахованият е длъжен да уведоми за това Застрахователя в подходящ срок, но не по-късно от 7 дни. Уведомяването става чрез подаване на уведомление за щета (по образец) в Централно управление на Застрахователя на адрес: гр. София 1000, ул.”Г.Бенковски” №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.


Уведомление за щета

Предложение-въпросник

Общи условия

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново