Контактен център

Отговорност на работодателя

Кой може да сключи застраховката?

Юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Всички суми, които съгласно нормативен акт Застрахованият бъде законово задължен да заплати на основание трудова злополука, настъпила през времетраене на застраховката и причинила временна неработоспособност, трайна неработоспособност над 50 процента или смърт на негови работници и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Застрахователното обезщетение е за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

Застрахователната защита обхваща и вредите от трудова злополука, причинени от непреодолима сила при или по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

Как може да бъде сключена застраховката?

Полица по застраховка “Отговорност на работодателя” може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД в страната или чрез избран от Вас застрахователен посредник (брокер или агент). Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец).

Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия, застраховката влиза в сила.

Как се определят лимитите на отговорност?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователя осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

Нормативно не са определени минимални лимити за сключване на този вид застраховка и Застрахованият може сам да определи размера на лимитите, по полицата.

Застрахователна премия (цената на застраховката)

Застрахователната премия се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката.

Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

Какво трябва да направите при настъпване на застрахователно събитие?

Настъпване на застрахователно събитие по застраховка “Отговорност на работодателя” е всяко причиняване на вреди на трето лице. Застрахованият е длъжен да уведоми за това Застрахователя в подходящ срок, но не по-късно от 7 дни. Уведомяването става чрез подаване на уведомление за щета (по образец) в Централно управление на Застрахователя на адрес: гр. София 1000, ул.”Г.Бенковски” №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail:
otgovornosti_claims@dzi.bg


Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново