Контактен център

Обща гражданска отговорност

Обща гражданска отговорност

Кой може да сключи застраховката?

Юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, както и неговите представители и работници или служители на трудов или друг вид договор.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи.

Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Застрахователното покритие по застраховка “Обща гражданска отговорност” може да бъде разширено с допълнително покритие по застраховка “Отговорност на продукта”.

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

Как може да бъде сключена застраховката?

Полица по застраховка “Обща гражданска отговорност” може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД в страната или чрез избран от Вас застрахователен посредник (брокер или агент). Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия, застраховката влиза в сила.

Как се определят лимитите на отговорност?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователя осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

Нормативно не са определени минимални лимити за сключване на този вид застраховка и Застрахованият може сам да определи размера на лимитите, по полицата.

Застрахователна премия (цената на застраховката)

Застрахователната премия се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката.

Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

Какво трябва да направите при настъпване на застрахователно събитие?

Настъпване на застрахователно събитие по застраховка “Обща гражданска отговорност” е всяко причиняване на вреди на трето лице. Застрахованият е длъжен да уведоми за това Застрахователя в подходящ срок, но не по-късно от 7 дни. Уведомяването става чрез подаване на уведомление за щета (по образец) в Централно управление на Застрахователя на адрес: гр. София 1000, ул.”Г.Бенковски” №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.


Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново