Контактен център

KBC отправя търгово предложение за закупуване на акции на ЗАД ДЗИ

05/11/2011

Кей Би Си Иншурънс (KBC Insurance) ще отправи търгово предложение за закупуване на акции от капитала на българското си дъщерно дружество ЗАД ДЗИ.  Кей Би Си Иншурънс понастоящем притежава 90,35% от капитала на ЗАД ДЗИ.  Определена е предлагана цена за акция от 71 лв., а общата покупна цена възлиза на не повече от 26,5 милиона лева (около 13,5 милиона евро).
 
Очаква се срокът за търговото предложение да започне през четвъртото тримесечие на 2011 г. и да изтече в началото на 2012 г.  Допълнителна информация относно предлагането (самото търгово предложение, процедурата за приемане на предложението и т.н.) ще бъде на разположение на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.
 
Сделката няма да окаже съществено въздействие на капиталовите и платежните позиции на KBC и се вписва в стремежа на KBC да доразвие своя бизнес модел за предоставяне на банкови и застрахователни услуги в България, като същевременно ще подобри корпоративното управление и оптимизира акционерната структура на ЗАД ДЗИ. По този начин КВС планира да стане собственик на 100% от акциите на ДЗИ.
 
Европейската комисия е дала разрешение на KBC да пристъпи към отправянето на това търгово предложение, което предстои да бъде одобрено от българските регулаторни органи.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново