Контактен център

Търгово предложение от "Кей Би Си Иншурънс" Н.В. към акционерите на ЗАД "ДЗИ"

28/10/2011

Кей Би Си Иншурънс Н.В. отправя търгово предложение за закупуване на акции от капитала на българското си дъщерно дружество ЗАД ДЗИ.  Кей Би Си Иншурънс понастоящем притежава 90,35% от капитала на ЗАД ДЗИ. Предлаганата цена е 71 лв. за акция, а общата покупна цена възлиза на не повече от 26,5 милиона лева (около 13,5 милиона евро).

На свое заседание, проведено на 24.10.2011 г., Комисията за финансов надзор (КФН) е издала разрешение за публикуване на настоящото търгово предложение, на основание ч. 153, ал. 1 от ЗППЦК. 
  
Пълна документация по търговото предложение, можете да намерите тук:

За допълнителна информация се обръщайте към: 
Таня Василева 
359 2 858 3311 
office@kbcsecurities.com

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново