Контактен център

Нов продукт – ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО

09/05/2009

Нов продукт – ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО

ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО е спестовен продукт с еднократна премия, гарантиращ висока възвращаемост и ликвидност, както и застрахователна защита. Продуктът представлява застраховка „Живот” с гарантирано нарастване на натрупания спестовен фонд – т.е. той е едновременно сигурен и носи определена доходност. Тази застраховка е с нисък риск, тъй като средствата на клиентите се инвестират консервативно - в депозити.

За клиентите, сключили застраховка ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО, ДЗИ гарантира 6% лихвен процент за 2009 и 2010 година. За 2011 г. и в следващите години, падежната дата на застраховката е 20 Февруари 2014 г., лихвените проценти ще зависят от състоянието на финансовите пазари в България. Независимо от икономическата ситуация, лихвата не може да падне под 3 % - това е минимумът, гарантиран от ДЗИ.

Минималната премия за ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО е 500 евро. След изтичането на определен срок клиентът може да тегли част от внесената сума всяка година, без да губи гарантирания му лихвен процент върху оставащата част и без да плаща никакви такси за тази услуга.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново