Контактен център

Нови хоризонти пред здравното застраховане в ДЗИ

12/08/2013

Съгласно промените в ЗЗО Управителният съвет на „ДЗИ - Здравно осигуряване” взе решение дружеството да бъде трансформирано в дирекция „Медицински застраховки” към „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД.

Основната цел на трансформацията е да отговори на нормативните изисквания, като същевременно се запазват съществуващите здравни покрития, начин на работа, възможности за използване на здравни услуги. Промяната беше организирана поетапно, по начин, който да не се отрази на клиентите.

Ние ще използваме новите възможности, които се откриват пред нас, за създаване на комбинирани продукти, включващи традиционни животозастрахователни и здравни покрития, така че клиентите да могат да получат по-комплексни услуги и по-качествено обслужване от един доставчик – „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД.

Дирекцията ще продължава да разработва продукти, правила и процедури, свързани с дейността по покриване на здравни рискове. В нейната дейност се включват още:  поддържане на договорни отношения с лечебни заведения, координация на медицинското обслужване, пряка комуникация със застрахованите лица и застрахователните посредници. Основната дейност на дирекцията ще е централизирана.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново