Контактен център

Начини за определяне на обезщетението и получаване на възлагателно писмо

14/07/2014

С цел максимално бързо удовлетворяване изискванията на клиентите ни е създадена организация заведените от природното бедствие – градушка щети да бъдат обработвани приоритетно.

 

Застрахователното обезщетение по тези щети може да бъде определено по един от следните начини:

 

 • Бърза пистапри сключена специална договореност „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“. Иновативно, коректно и максимално бързо решение за клиентите. Обезщетението се определя съобразно реалната стойност на евентуалните разходи по възстановяване на автомобила, като обезщетението се изплаща на Застрахования или надлежно упълномощено от него лица в кратки срокове.

 

 • Възстановяване на автомобила в предложен от ДЗИ:
  • Доверен сервизпри сключена специална договореност „Доверен сервиз“
  • Официален сервиз на съответната марка – при сключена специална договореност „Официален сервиз“. Възлагането на ремонта се извършва след предварително писмено съгласие между страните, като стойността на ремонта се заплаща от ДЗИ на сервиза.

Възлагателно писмо към съответния автосервиз може да бъде получено:

 • в момента на завеждане на щетата;
 • на по късен етап в офиса на ДЗИ намиращ се на ул. Константин Преславски №1;
 • по e-mail след отправено запитване на адрес ak213@dzi.bg и посочване номер на щета и рег.№ на автомобила

 

 • Експертна оценка – съгласно методиката на ДЗИ за определяне размера на застрахователното обезщетение

 

 • По представени разходни документи – при сключена специална договореност „Доверен сервиз“.
  • Преди започване на ремонта ЗАСТРАХОВАНИЯ е длъжен да представи оферта от избрания от него автосервиз с цел предварително съгласуване стойността на ремонта.
  • В срок до 5 дни след представяне на офертата ДЗИ ще се произнесе относно одобрената сума за ремонт.
  • Обезщетението се изплаща след представяне на възстановения автомобил за извършване на оглед от страна на ДЗИ и фактура за извършения ремонт

 

Предвид голямото количество увредени автомобили и моментната натовареност на автосервизите на територията на гр. София, както и с оглед ускореното възстановяване на увредените вследствие падналата градушка автомобили, при желание от страна на клиентите е осигурена възможност за ремонт в Доверени сервизи намиращи се извън територията на гр. София.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново