Контактен център

ЗАД "ДЗИ" - Общо събрание на дружеството

08/06/2010

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21, ал. 2 от Устава, с Протокол № 21/25.05.2010 и Протокол № 22/01.06.2010г., Управителният съвет на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”, свиква годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 09.07.2010 г. в 11.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Освободител” №6, Заседателна зала.

Покана и дневен ред

Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит и контрол през 2009 г.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново