Контактен център

Машини и съоръжения, предоставени на лизинг

По условията на тази застраховка “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД застрахова машини и съоръжения, предоставени или приети за ползване (на лизинг),

срещу следните рискове:

  • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;
  • буря, проливен дъжд, наводнение;
  • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;
  • кражба чрез взлом.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на машините и съоръженията.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, а при кражба чрез взлом или въоръжен грабеж в срок от 24 (двадесет и четири) часа, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.