Контактен център

Застраховка “Индустриален пожар”

Какво застраховате?

 • дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, оборудване (машини и съоръжения), стопански инвентар, стоково-материални запаси и др.

Срещу какво се застраховате?

 • Пожар – основно покритие, включително последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Допълнителни покрития:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • други разходи: необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие.

Колко ще Ви струва?

 • Цената се определя в зависимост от вида на имуществата, тяхната застрахователна сума, рисковете срещу които са застраховани и срока на застраховката. За конкретна оферта или повече информация, моля обърнете се към нашите служителите или посредници.

Имате нужда допълнителна защита за Вашия бизнес? Можем да Ви предложим допълнително покритие срещу:

 • Кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж и/ или кражба, извършена чрез техническо средство. Приложима за движимите имущества, застраховани в ДЗИ поне срещу основно покритие (пожар), както и за имущества, които се застраховат като допълнение към сключена застраховка „Индустриален пожар” (пари в брой и др. подобни).
 • Прекъсване на дейността – Загуба на брутна печалба, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността. Покритието се предоставя:
  • за загуби, вследствие на преки имуществени вреди, покрити по валидна и действаща застраховка „Индустриален пожар”, сключена в ДЗИ;
  • за периода на възстановяване на дейността, но не повече от договорения период на обезщетяване.

Какво да направя в случай на застрахователното събитие?  

 • да уведомите ДЗИ писмено в срок до 3 дни от узнаването, а в случай на кражба до 24 часа от узнаването.
 • да предоставите на ДЗИ данни, информация и документи, с които да докажете претенцията си по основание и размер.

Формулярът "Уведомление за щета" можете да изтеглите тук (пожар + кражба).

Универсален продукт, предоставящ възможност за комбиниране между всички видове покрития от цялата гама , предлагана от ДЗИ.

Подходяща за бизнес клиенти с имущества над 1 милион лева. 

Какво застраховате?

 • дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, оборудване (машини и съоръжения), стопански инвентар, стоково-материални запаси и др.

Срещу какво се застраховате?

 • Пожар – основно покритие, включително последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Допълнителни покрития:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • други разходи: необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие.

Колко ще Ви струва?

 • Цената се определя в зависимост от вида на имуществата, тяхната застрахователна сума, рисковете срещу които са застраховани и срока на застраховката. За конкретна оферта или повече информация, моля обърнете се към нашите служителите или посредници.

Имате нужда допълнителна защита за Вашия бизнес? Можем да Ви предложим допълнително покритие срещу:

 • Кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж и/ или кражба, извършена чрез техническо средство. Приложима за движимите имущества, застраховани в ДЗИ поне срещу основно покритие (пожар), както и за имущества, които се застраховат като допълнение към сключена застраховка „Индустриален пожар” (пари в брой и др. подобни).
 • Прекъсване на дейността – Загуба на брутна печалба, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността. Покритието се предоставя:
  • за загуби, вследствие на преки имуществени вреди, покрити по валидна и действаща застраховка „Индустриален пожар”, сключена в ДЗИ;
  • за периода на възстановяване на дейността, но не повече от договорения период на обезщетяване.

Какво да направя в случай на застрахователното събитие?  

 • да уведомите ДЗИ писмено в срок до 3 дни от узнаването, а в случай на кражба до 24 часа от узнаването.
 • да предоставите на ДЗИ данни, информация и документи, с които да докажете претенцията си по основание и размер.

Формулярът "Уведомление за щета" можете да изтеглите тук (пожар + кражба).

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново