Контактен център

ДЗИ-ЗДРАВЕ СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

Пакет «ДЗИ-Здраве – стандартен пакет», на основание Общи условия на медицинска застраховка, в зависимост от ползваните здравни услуги включва възстановяване на извършените разходи за определени здравни услуги в извънболнични условия и/или изплащане на фиксирани суми в случай на болнично  лечение.

Застрахователното покритие е валидно за всички случаи на новонастъпили злополуки или заболяване на застрахованите лица 

Застраховката  включва:

  • Разходи за извънболнична медицинска помощ* –  възстановяват се  направените разходи за медицински прегледи, лабораторни, образни и диагностични изследвания и манипулации до 10 % от застрахователната сума
  • Дневни пари за болничен престой – изплащат се фиксирани суми (1 % от застрахователната сума) за всеки ден болничен престой от заболяване, и двойно обезщетение при болничен престой от злополука. Сумите се изплащат без значение дали има реално извършени разходи, на база брой дни в болница, за максимум 20 дни еднократен престой, и до 30 дни общо за една застрахователна година.
  • Суми за оперативно лечение - изплащат се суми при извършена хирургическа намеса в случай на заболяване и злополука. Сумите са изплащат като % от застрахователната сума според вида извършена интервенция съгласно таблицата на ДЗИ, без значение дали реално са направени разходи или изискване те да се доказват.
  • Разходи за лекарства и медикаменти за домашно лечение* - възстановяват се реално направените разходи до размера на лимита за предписани лекарства и медикаменти, закупени до 7 дни от лекарското им предписание. 
  • Разходи за медицински транспорт – възстановяват се,  до размера на лимита, реално направените разходи за медицински транспорт и придружаващ персонал, в случай на заболяване и злополука. След изчерпвана на лимита, застраховането лице разполага с допълнителен подлимит за покриване само на случаи от злополука в същия размер.

Покриват се извършените разходи за лечение на застрахованите лица до размера на договорената застрахователна сума.

* Първите 20 лева от всяка представена фактура за извършен разход са за сметка на застрахованото лице.

Адресиран към групови клиенти


  • Тук можете да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховка Каско+ в ДЗИ.

  • Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.

  • Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.